مانیتور جدید شرکت دل

Byte - - News -

شرکتدلبهتازگیاعالمکردکهنمایشگرجدیدمنحنی۸٣اینچی آن

UltraSharp برایخریددردسترسمشتریانقرارگرفتهاست.ناماصلیمانیتور بودهو

U3818DW داراییکنمایشگر۸٣اینچیجدیدمنحنی برایعملکردنمایشبهتر

UltraSharp اســت. این مانیتور با داشتن رزولوشن پنل صفحه نمایش یا۰۴۴۱*۰۴۴٣

WQHD پیکسل و نسبت تصویر ٩:۱۲، محصولی رده باال به شمار می رود، بنابراین می توان آن را در دسته مانیتورهای حرفه ای و چشمگیر محسوب کرد. نسبت تصویر ٩:۱۲ در مقایسه با نسبت تصویر ٩:٦۱ زاویه دید بسیار گسترده ای ارائه می دهد و موجب خواهد شد تا افراد هنگام کاربری با نمایشگر احساس خوبی کسب کنند. البته این محصول در ماه های قبل معرفی شده و در نهایت دل تصمیم گرفت عرضه آن را نیز از سال جاری آغاز کند. وجود اسپیکردوگانه٩واتیکیفیتصوتیباالییرابه خواهدبخشیدودرکنار

U3818DW آن پورت نیز تعبیه شده تا بتوان دستگاه های مختلفی را به این مانیتور متصل

USB-C کرد.اطالعاتبیشتریتوسطدلدربارهجزئیات ارائهنشدهاماآنچهکه

U3818DW از تصاویر پیدا اســت، این مانیتور مناسب حرفه ای ها است؛ افرادی که به کار تدوین ویدئو، رندرینگ و برخی از این قبیل می پردازند.این محصول ۰۰٥۱ دالر قیمت دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.