روبات هوشمند Zenbo

Byte - - News -

تاکنون سیستم هایی بودند که موجب می شدند خانه تحت کنترل قرار گیرد اما هیچ دستگاهی معرفی نشد تا بتوان از طریق آن کنترل خانه را تحت اختیار گرفت. حال به تازگی ایسوس با معرفی روبات هوشمند همه چیز را تغییر میدهد و روباتی که

Zenbo بهوســیله آن می توان خانه را تحت کنترل قرار داد«زنبو» برخاسته از جاه طلبی هایی جانی شی مدیرعامل ایســوس بوده که معتقد است هر خانواده باید دارای یک روبات باشــند. زنبو روبات خانگی دوست داشتنی بوده که می تواند موجب کمک و سرگرمی برای اعضای خانواده باشد.به نظر می رسد ایسوس در درجه نخست این روبات را برای افراد مسن جهت کمک به آنها طراحی کرد قرارها و برنامه ها را به یادآورده و

Zenbo اگر زمان مصرف دارویی باشد، به شما یادآوری می کند. همچنین روبات به دستگاههای هوشمند دیگر چون تهویه مطبوع، تلویزیون هوشمند، المپ و برخی دیگر متصل شده و می تواند آن را با دســتور شــما کنترل کند.همچنین در صورت ایجاد مشکلی برای یکی از سالمندان خانواده آن را به اعضای خانواده اعالم می دارد. به گفته ایسوس این روبات اجتماعی در مراحل ابتدایی هوش مصنوعی خود بوده و به مرور زمان پیشرفته تر نیز خواهد شد. این روبات با قیمت ۰۰٦ دالری عرضه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.