یک ویرایشگر متن برای اپل دوستان

)Tab(

Byte - - News -

بــه دلیل زیاد بودن تعــداد کاربران وینــدوز معموال در بایت، نــرم افزارهایی را به شــما معرفی میکردیم که برای سیســتم عامل ویندوز طراحی شده بودند. در حال حاضر عالقه کاربران به اســتفاده از سیســتمهای اپل بســیار بیشتر از گذشته شده است و شاید بد نباشد که با برخی از نرم افزارهــای کاربردی که به طور اختصاصی برای یک سیستم ساخته و توسط اپل طراحی شده است، آشــنایی پیدا کنید. با توجه به این امر این هفته به شما یک ویرایشگر متن برای سیستمهای مک معرفی خواهیم کرد که تکست پد نام TextPad.دراد یک ویرایشگر متن است که عالوه بر ویژگیها و ابزارهای ویرایشگر استاندارد سیستم عامل، امکانات پیشرفته تری را در اختیار کاربران قرارمیدهد.بهعبارتیدیگر ابزاریکاربردی

TextPad اســت که در قالب یک رابط کاربری ساده قابلیتهای پیشــرفتهای را در اختیار کاربران قــرار میدهد. محیط کاری نرم افزار به شیوهای طراحی شده است که کاربران میتوانند بهطور همزمان بر روی چندین سند متنی کار کنند و با تبهای مجزا به هر سند دسترسی سریع داشته باشند و یا به صورت خط به خط تمام محتوای یک سند متنیرامقایسهکنند. نرمافزارمحبوبیاست

TextPad که میتواند یک جایگزین مناسب و قدرتمند برای برنامه

باشد، این نرم افزار میتواند به عنوان ابزاری Notepad برای ایجاد و ویرایش فایلهای متنی برای صفحات وب ســایت و یا به عنوان یک محیط برنامه نویســی برای کدنویسی مورد اســتفاده قرار گیرد. از جمله قابلیتهای اصلی این برنامه میتوان به این موارد اشاره کرد: متنی ویرایش فایلهای حجیم اکسپلورر مقایسه خط به خط دو یا چند فایل - پنجره - پشــتیبانی از یونیکــد ‪Universal Naming‬ ‪Convention (UNC)‬ متنی ابزار

‪spelling checker‬ - ویرایش همزمان فایلهای - ویژگی

undo/redo خطوط کپی و چسباندن متون با انتقال کامل کاراکترها، فاصله، رعایت نظم قدرتمند حاشیه بندی خودکار متن متعدد موتور جستجو و جایگزینی کدنویسیپشتیبانیاززبانهها کلیک مناسب برای استفاده به عنوان محیط فعال فعال بودن منوی راست پرینت دارای نوار وضعیت - پیش نمایش متن قبل از این برنامه، ابــزاری کم حجم و قدرتمند در زمینه ویرایش زبانهای برنامه نویسی میباشد. شما با استفاده از این نرم افــزار میتوانید کدهای اماده را بــه بهترین نحو ویرایش کنید. همچنین این ابزار از برترین زبانهای برنامه نویسی پشتیبانی TexPad.دنکیم قابلیت کد نویسی به زبانهای مختلفمانند: ، ، ...ورادارامیباشد.

‪CSS HTML JAVA‬ این نرمافزار قابلیت غلط یابی را دارا میباشــد که میتوانید کدهای نوشته شــده را جستوجو و اگر اشتباهی در میان آنها وجود داشــت پیدا کند و به شما هشدار دهد. پنجره اصلی این نرمافزار به بخشهای گوناگونی تقسیم شده است که دسترســی به ابزارهای مختلف را ممکن میسازد. این نرمافزار امکاناتی نظیر ابزار جستوجوی فایل، ابزار مقایسه فایلها و موارد این چنینی را در خود جای میدهد. شــما به طور همزمان میتوانید بر روی اسناد مختلف کار کنید. نرمافــزار اززبانههای)tab(متعددپشــتیبانی

TextPad میکند، بنابر این هر فایــل در یک زبانه جدید و در باالی پنجره اصلی فهرست بندی میشود.

https://www.texpadapp.com/osx

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.