اعداد و ارقام دولتی، واقعیت یا خیال

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

رشد 10.5 درصدی صنعت در سایه تنها چند صنعتمحدودحاصلشدهاستنهدرکلکشور.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.