تهدید وزیر صنعت

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

توکلی:وزارتصنعتبهطورسنتیمدافعکسانی است که با آن سر و کار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.