سیمان اردبیل، سیمان دوستدار محیطزیست

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

تأکیدبرمحیطزیستواهمیت درصنایع، اصلیترین شعار هلدینگ اسپندار است که سعیداردبرآنجامهعملبپوشاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.