لوازم خانگی همچنان در خواب زمستانی

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

فتاحی،مدیرعاملگروهصنعتیامرسان:وقتی اکثر کارخانه های لوازم خانگی با %50 ظرفیت تولیدمیکنند،بیانگرخوابزمستانیصنعت دراینروزهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.