آغاز همکاری های بین المللی لوازم خانگی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

بعـد از گسـترش همـکاری هـای بیـن المللـی در برخـی زمینـه هـا ماننـد خریـد هواپیمـای نـو و صنعـت خـودرو، بـا امضـای قـرارداد گـروه صنعتـی بوتــان و شــرکت بــوش آلمــان پــای لــوازم خانگــی نیــز بــه همکاریهــای بیـن المللـی بعـد از برجـام بـاز شـد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایســکانیوز؛ بیــش از 13 مــاه از آغــاز اجـرای برنامـه جامـع اقـدام مشـترک (برجـام) و توافـق بیـن المللـی ایـران و کشــورهای گــروه 5+1 مــی گــذرد؛ در ایــن مــدت، اگرچــه هنــوز برخــی انتظـارات بـه طـور کامـل بـرآورده نشـده اسـت، امـا در زمینـه هایـی ماننـد ص ـادرات نفــت، خری ـد هواپیم ـای ن ـو و هم ـکاری ه ـای خودروی ـی، نتای ـج خــود را نشــان داده اســت.

امـروز بـه ایـن فهرسـت مـی تـوان همـکاری هـا در زمینـه تولیـد لـوازم خانگـی را نیـز افـزود؛ صنعتـی کـه بـه شـدت نیازمنـد بـروز شـدن و فنـاوری هـای نویـن اسـت تـا بتوانـد بـه جایـگاه واقعـی خـود دسـت پیـدا کنـد.

در نخسـتین روزهـای اسـفندماه، گـروه صنعتـی بوتـان بـا شـرکت بـوش آلم ـان ق ـرارداد هم ـکاری امض ـا ک ـرد؛ ق ـراردادی ک ـه ب ـر مبن ـای آن برخ ـی محصـولات شـرکت بـوش در ایـران تولیـد و بـه بـازار عرضـه مـی شـود.

شـاهین خلیلـی رییـس هیـأت مدیـره گـروه صنعتـی بوتـان در آیینـی کــه بــه مناســبت امضــای ایــن قــرارداد همــکاری، در هتــل اســپیناس پـالاس تهـران برگـزار شـد، بـه سـابقه حضـور شـرکت بـوش آلمـان در ایـران پرداخـت و گفـت: ایـن شـرکت 93 سـال پیـش نخسـتین دفتـر فـروش خـود را در ایـران تأسـیس کـرد و در سـال 1358 بـا امضـای یادداشـت تفاهمـی بـا شـرکت دیـزل الکتریـک ایـران، همـکاری خـود را بـا شـرکت هـای ایرانـی گســترش داد.

وی اضافـه کـرد: ایـن شـرکت آلمانـی در سـال 1971 میـلادی بـا یـک شـرکت ایرانـی در تولیـد قطعـات خـودرو (شـمع) کار خـود را از حـوزه لـوازم خانگـی بـه حـوزه قطعـه سـازی خـودرو گسـترش داد.

خلیلـی یکـی از اهـداف امضـای قـرارداد بـا شـرکت بـوش را پویـا شـدن تولیـد در کشـور عنـوان کـرد و گفـت: ایـن شـرکت آلمانـی سـالانه 10 درصـد از درآمــد فــروش خــود را در بخــش تحقیــق و توســعه هزینــه مــی کنــد؛ بنابرایـن همـکاری بـا ایـن شـرکت مـی توانـد در بـه روز شـدن صنایـع ایـران تأثیـر گـذار باشـد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایرنــا، شــرکت بــوش آلمــان 131 ســال پیــش توســط روبــرت بــوش آغــاز بــکار کــرد و اکنــون بــا 390 هــزار نفــر پرسـنل، سـالانه 70 میلیـارد یـورو محصـول خـود را بـه 150 کشـور جهـان صــادر مــی کنــد.

مجیـد شـایان مهـر مدیـر بازاریابـی محصـول گـروه صنعتـی بوتـان بـه تشـریح جزییـات ایـن قـرارداد پرداخـت و گفـت: بـر اسـاس ایـن قـرارداد، سـه محصـول پکیـج شـوفاژ دیـواری ‪28 42،‬ و 35 کیلـووات در ایـران تولیـد و عرضـه مـی شـود.

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــن ســه مــدل بــرای شــروع انتخــاب شــده و در ادامـه میسـر بـه یقیـن ایـن تعـداد افزایـش پیـدا مـی کنـد، گفـت: ایـن محصـولات از مـدل هـای بـه روز اسـت کـه اکنـون در اروپـا تولیـد و عرضـه مــی شــود و بــا امضــای ایــن قــرارداد، تولیــد آنهــا از نیمــه نخســت ســال آین ـده در ای ـران آغ ـاز م ـی ش ـود.

شــایان مهــر در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا ایــن محصــولات قــرار اسـت فقـط در ایـران عرضـه شـود یـا برنامـه صادراتـی نیـز بـرای آن دیـده شـده اسـت؟ گفـت: در گام نخسـت قـرار اسـت تولیـدات ایـن همـکاری بـه بــازار داخلــی ایــران عرضــه شــود ولــی از آنجــا کــه مقــرر شــده همــکاری هــا بلندمــدت باشــد، تولیــد بــرای صــادرات محصــولات نیــز در ســالهای آینــده امکانپذیــر اســت.

وی بـا اشـاره بـه اشـتغال زایـی ایـن قـرارداد، گفـت: بـر اسـاس قـرارداد امضـا شـده، خـط تولیـد جدیـدی در کارخانـه بوتـان مسـتقر در شهرسـتان سـاوه احـداث خواهـد شـد و بـا راه انـدازی آن، نیروهـای جدیـد اسـتخدام خواهیـم داشـت.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه در مـورد تعـداد اشـتغال زایـی و تعـداد تولیـد سـالانه ایـن همـکاری هنـوز بـرآورد دقیـق نشـده اسـت، ارزش قـرارداد را از بخـش هـای محرمانـه قـرارداد عنـوان و از اعـلام آن خـودداری کـرد.

شـایان مهـر در پاسـخ بـه پرسشـی دیگـر مبنـی بـر اینکـه آیـا تولیـد و عرضـه پکیـج بـا برنـد بـوش بـه برنـد داخلـی لطمـه نمـی زنـد؟ گفـت: همـواره 10 درصـد از کالاهــای لوکــس در ایــن زمینــه از خــارج از کشــور تأمیــن مــی شــد کــه بــا راه انــدازی ایــن خــط، ایــن میــزان نیــز از تولیــدات داخلــی تأمیــن خواهــد شــد.

وی تأکیـد کـرد: نـه تنهـا حجـم تولیـد برنـد داخلـی کاهــش نمــی یابــد، بلکــه ایــن همــکاری بــه افزایــش تولیـد برنـد داخلـی نیـز کمـک مـی کنـد. بنابـر ایـن قرار نیسـت برنـد بـوش جایگزیـن برنـد بوتـان شـود.

وی در بخـش دیگـری از سـخنانش به نقـش اجرایی شــدن برجــام اشــاره کــرد و گفــت: هــم اکنــون شــرایط نســبت بــه دو ســه ســال گذشــته بــرای همکاریهــای بی ـن الملل ـی بهت ـر ش ـده اس ـت؛ گش ـایش های ـی ایج ـاد شـده و ارتباطـات تسـهیل پیـدا کـرده اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.