ثبات نرخ لوازم خانگی تا پایان سال جاری

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

س ـخنگوی انجم ـن صنف ـی تولیدکنن ـدگان ل ـوازم خانگ ـی گف ـت: ن ـرخ و تعرفـه لـوازم خانگـی تـا پایـان امسـال هیـچ تغییـری نـدارد و کاهـش تعرفـه تنهـا بـه کالاهـای ترجیحـی مربـوط مـی شـود.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از تــی نیــوز، حمیــد غزنــوی دربــاره نــرخ لــوزام خانگــی در روزهــای پایانــی ســال اظهــار کــرد: قیمــت و همچنیــن تعرفـه هـای لـوازم خانگـی تـا پایـان سـال، تغییـری نکـرده اسـت و کاهـش تعرفـه تنهـا بـه همـان 23 ردیـف کالای وارداتـی از ترکیـه تعلـق مـی گیـرد و تعرف ـه ای ـن 23 ردی ـف از کالاه ـای واردات ـی ترکی ـه مانن ـد یخچ ـال، ماش ـین لباسشـویی، ماشـین ظرفشـویی، مبلمـان وغیـره از ایـن پـس بـا 30 درصـد تعرف ـه ب ـه کش ـور وارد خواه ـد ش ـد.

وی در ادامـه گفـت: نـرخ و تعرفـه کالاهـا تـا پایـان امسـال هیـچ تغییـری نمـی کنـد امـا قیمـت کالاهـا پـس از عیـد هنـوز مشـخص نیسـت.

سـخنگوی انجمـن صنفـی تولیدکننـدگان لـوازم خانگـی دربـاره توسـعه فروشـگاه هـای اینترنتـی یـادآور شـد: تجربـه نشـان داده کـه فروشـگاههای اینترنتــی، خریــد را بــرای شــهروندان بســیار آســان تــر از خریــد ســنتی میکنــد. افــراد بــا خریــد از فروشــگاههای اینترنتــی بــه ســادگی میتواننــد در هزینــه و زمانشــان صرفــه جویــی کننــد. ازطــرف دیگــر فروشــگاههای اینترنتــی بــه توســعه کالاهــای مختلــف کمــک میکنــد و ایــن موضــوع بــه نف ـع فروش ـندگان اس ـت.

غزنـوی ضمـن اشـاره بـه کالاهـای قاچـاق خاطـر نشـان کـرد: فروشـگاه هـای اینترنتـی بـا وجـود تمـام مزایایـی کـه دارد امـا اگـر بـه درسـتی کنتـرل نشـود و از ضوابـط خاصـی پیـروی نکنـد، ممکـن اسـت زمینـه ورود کالاهـای قاچــاق بــه کشــور را نیــز فراهــم کنــد. کالاهــای قاچــاق موجــود در بــازار و فروشـگاه هـا، در معـرض دیـد هسـتند و مغـازه داران بـه راحتـی نمیتواننـد ایـن نـوع کالاهـا را بـه فـروش برسـانند امـا آن دسـته از کالاهـا کـه در اینترنت بـه فـروش مـی رسـد، در معـرض دیـد مسـوولان قـرار نمـی گیـرد.

وی اضافـه کـرد: متأسـفانه بسـیاری از کالاهـای قاچـاق از دید مسـوولان خـارج مـی شـود؛ در گذشـته نیـز هنگامـی کـه خواسـتند از فـروش کالاهـای قاچـاق در بـازار جلوگیـری کننـد، جنـس قاچـاق تنهـا از معـرض دیـد خـارج شـد و بـه صـورت پنهانـی فروختـه میشـد.

سـخنگوی انجمـن صنفـی تولیدکننـدگان لـوازم خانگـی راهکار مناسـب بـرای جلوگیـری از ورود کالاهـای قاچـاق بـه کشـور را ایجـاد کـد شناسـایی کالا در گمــرک دانســت و تصریــح کــرد: تاکنــون بــرای جلوگیــری از ورود کالاهـای قاچـاق بـه کشـور فعالیـت هـای بسـیاری انجـام شـده امـا همانطـور کـه مشـخص اسـت، هیچکـدام ازایـن راهکارهـا نتیجـه بخـش نبـود.

غزنـوی ادامـه داد: بنظـر مـن راهـکار مناسـب بـرای جلوگیـری از ورود جنــس قاچــاق بــه کشــور، ایــن اســت کــه دولــت بتوانــد بــازار را بــه دســت بگیــرد. وزارت صنایــع کشــور بــه منظــور جلوگیــری از فــروش کالاهــای قاچــاق در بــازار در نظــر دارد کــه بــا ایجــاد کــد شناســایی کالا در گمــرک، تمــام کالاهــا را کنتــرل کنــد. ایــن اقــدام کــه بهتریــن و مؤثریــن تریــن راه جلوگیـری از ورود جنـس قاچـاق بـه کشوراسـت، هنـوز اجرایـی نشـده امـا پــس از اجــرا بــه ســرعت تأثیراتــش نمایــان مــی شــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.