لوازمخانگیهمچنان در خواب زمستانی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

عمـلا کارخانههـای صنعـت لـوازم خانگـی همگـی بـا ظرفیـت 50 درصـد خـود تولیـد مـی کننـد و همیـن 50 درصـد نیـز بـه سـختی در بـازار بـه فروش مـی رسـد زیـرا خریـد کاهـش یافتـه اسـت.

فتاحــی گفــت: عمــلا کارخانههــای صنعــت لــوازم خانگــی همگــی بــا ظرفیـت ۰5 درصـد خـود تولیـد مـی کننـد و همیـن ۰5 درصـد نیـز بـه سـختی در بـازار بـه فـروش مـی رسـد زیـرا خریـد کاهـش یافتـه اسـت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از نســیم، حســین فتاحــی، مدیرعامــل امرسـان در رابطـه بـا وضعیـت تأثیـر رکـود بـر صنعـت لـوازم خانگـی گفـت: رکــود همانطــور کــه بــر دیگــر صنایــع تأثیرگــذار بــوده ســایه اش بــر روی صنعـت لـوازم خانگـی نیـز افتـاده اسـت و منجـر شـده تـا تقریبـا 50 درصـد ایــن صنعــت بــه تعطیلــی کشــیده شــده و خوابیــده اســت.

وی تأکیــد کــرد: عمــلا کارخانههــای صنعــت لــوازم خانگــی همگــی بــا ظرفیــت 50 درصــد خــود تولیــد مــی کننــد و همیــن 50 درصــد نیــز بــه ســختی در بــازار بــه فــروش مــی رســد زیــرا خریــد کاهــش یافتــه اســت.

وی افـزود: رونـق ایـن صنعـت بـه تقاضـای موجـود در بـازار برمیگـردد، زمانــی کــه تقاضــا کاهــش مییابــد منجــر مــی شــود کــه تولیدکننــده نیــز تولیــد را پاییــن بیــاورد و ایــن اتفاقــی اســت کــه هــم اکنــون رخ داده اسـت، بـه طـوری کـه بـه جـرأت مـی تـوان گفـت بـرای برنـدی ماننـد برنـد محصـولات مـا کـه شـناخته شـده هـم اسـت تقاضـا یـک سـوم کاهـش یافتـه اسـت، بـدون شـک ایـن میـزان تقلیـل تقاضـا در محصولاتـی کمتـر شـناخته ش ـده بس ـیار بیش ـتر اس ـت.

مدیرعامـل امرسـان بـه نوسـانات ارزی مـاه هـای گذشـته در بـازار اشـاره کـرد و گفـت: ایـن نوسـانات بـه خصـوص در یـک مـاه قبـل منجـر شـد تـا مـا نی ـز س ـردرگم ش ـده و نم ـی دانس ـتیم ک ـه آی ـا الان بای ـد م ـواد اولی ـه را تهی ـه کنیـم و یـا منتظـر گذشـت زمـان باشـیم.

فتاح ـی تأکی ـد ک ـرد: همی ـن نوس ـانات ارزی منج ـر ش ـد ت ـا حداق ـل 15 درصــد مــواد اولیــه کــه تقریبــًا بیــن 45 تــا 70 درصــد آن وارداتــی اســت گرانتــر شــود لــذا قاعدتــًا بایــد مــا نیــز ایــن 15 درصــد را بــر روی قیمــت محصـولات خـود اعمـال کنیـم امـا از آن جهـت کـه همیـن الان هـم فروشـی در بــازار نداریــم لــذا بــا گــران تــر شــدن کالاهــا فــروش بــه حداقــل ممکــن خواهــد رســید.

وی تصریـح کـرد: همیـن الان آن قـدر قـدرت خریـد مـردم چـه خریـدار عـادی و چـه بنکـداران پاییـن آمـده اسـت کـه روز بـه روز تعـداد چـک هـای برگشــتی افزایــش مــی یابــد حتــی چــک هایــی کــه از ارگان هــای دولتــی بــرای فــروش در دســت داریــم نیــز برگشــت خــورده اســت چــه برســد بــه دیگــر خریــداران.

ایـن تولیدکننـده لـوازم خانگـی اظهـار داشـت: تمامـی ایـن مشـکلات و از همـه مهـم تـر سیسـتم نادرسـت بانکـی یـک تولیدکننـده را بـه ایـن سـمت مـی کشـاند کـه دسـت از تولیـد برداشـته کارخانـه را بفروشـد و پولـش را در بانـک بگـذارد و سـودش را مـاه بـه مـاه اسـتفاده کنـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.