8 درصد، سهم صادرات لوازم خانگی داخلی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

92 درصـد از تولیـد ملـی فقـط مصـرف داخلـی دارد و کمتـر از 8 درصـد محصـولات ایـران بـه بازارهـای جهانـی صـادر مـی شـود.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از سـیمان خبـر، محمدرضـا رضـوی رییـس مؤسســه مطالعــات و پژوهــش هــای بازرگانــی در دومیــن کنفرانــس بینالمللــی انقــلاب صنعتــی چهــارم بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: کاهــش سـهم صنعـت و معـدن در تولیـد ناخالـص داخلـی از 17 بـه 14 درصـد، تغییر الگوهـا و تولیـدات صنعتـی را بـرای ورود بـه دوران انقـلاب صنعتـی چهـارم ضـروری سـاخته اسـت. وی افـزود: سـهم ناچیـز صـادرات تولیـدات، نشـانه آن اسـت کـه بـا ایـن رویـه کسـب و کار نمـی تـوان وضـع فعلـی را ادامـه داد.

رضــوی اضافــه کــرد: برپایــه تحــولات بزرگــی کــه در جهــان اتفــاق میافتــد، علایــم و نشــانههای زیــادی وجــود دارد کــه دنیــا در حــال ورود بــه دوران صنعتــی انقــلاب چهــارم اســت و وجــود هــوش هــای مصنوعــی، رباتیـک و اسـتفاده از چاپگرهـای سـه بعـدی نشـان مـی دهـد کـه تحـولات بزرگــی در عرصــه هــای جهانــی در حــال شــکل گیــری اســت.

وی گفــت: امــروز جمهــوری اســلامی در تولیــدات معدنــی، فلــزی، پتروش ـیمی، س ـیمان، س ـنگ، مصال ـح س ـاختمانی، لــوازم خانگــی و س ـایر اق ـلام ب ـا محدودی ـت ه ـای زی ـادی روب ـرو اس ـت و بای ـد ب ـا تنظی ـم نقش ـه راه مناسـب و ایجـاد زیرسـاخت هـای منتخـب، بتـوان کشـور را بـرای ورود بـه ایــن عرصــه آمــاده ســاخت.

رییــس مؤسســه مطالعــات و پژوهــش هــای بازرگانــی اســتفاده از تولی ـدات دیجیت ـال در جه ـان را م ـورد تأکی ـد ق ـرار داد و گف ـت: اس ـتفاده از تولیــدات دیجیتــال بــه خصــوص در حــوزه خودروســازی و لــوازم خانگــی بســیار گســترده شــده و کشــورمان دیگــر نمــی توانــد بــا ایــن شــرایط بــه فعالیــت هــای صنعتــی خــود در عرصــه هــای جهانــی ادامــه دهــد.

وی اظهارداشـت: لازم اسـت یـک شـبکه مناسـب بـه صـورت هدفمنـد ایجــاد شــود تــا بــا اســتفاده از خلاقیتهــا و تخصصهــای مــورد نیــاز دانشــگاهی بــرای ورود بــه عرصــه انقــلاب چهــارم آمــاده شــویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.