سیمان آرتا اردبیل، سیمان دوستدار محیط زیست

Elm va Sanat Rooz - - مصاحبه -

لطفا خودتان را معرفی کنید.

عـادل روحـی هسـتم از ابتـدای شـروع بـکار خـود در سـیمان اردبیـل مشـغول شـدم، سـمت مدیـر مالـی سـیمان اردبیـل و مدیـر مالـی هلدینـگ اسـپندار را داشـته ام و در حـال حاضـر مدیـر عامـل سـیمان اردبیـل هسـتم.

لطفا سیمان اردبیل را معرفی کنید.

مـا در حـال حاضـر تنهـا هلدینـگ بخـش خصوصـی در کل کشـور هسـتیم کـه بـا 85 % سـرمایه گـذاری خارجـی توس ـط دو ش ـرکت لاف ـارژ و هولس ـیم کار م ـی کنی ـم. ای ـن دو ش ـرکت در ح ـال حاض ـر ب ـا ه ـم ادغ ـام ش ـده ان ـد ب ـرای اینکـه بتواننـد صنعـت سـیمان را خـوب مدیریـت بکننـد. ایـن دو شـرکت در بیـش از 70 کشـور سـرمایه گـذاری کـرده انـد و عمـده فعالیـت آنهـا سـیمان، بتـن، آهـک و آسـفالت اسـت.

ایـن شـرکت در سـال 1383 وارد ایـران شـد و از آن تاریـخ کارخانـه فـراز فیروزکـوه، نیـزار قـم، کیاسـر، کاشـان را تأسـیس و احـداث کردنـد وشـرکت سـیمان آرتـا اردبیـل و دو کارخانـه آهـک آذرشـهر و آهـک البـرز را توسـعه دادنـد. البتـه بـا وجـود تحریـم هایـی کـه در چنـد سـال اخیـر در کشـور وجـود داشـته فعالیـت آنهـا کـم تـر شـده امـا همچنـان علاقـه منـد بـه سـرمایه گـذاری و همـکاری بـا ایـران هسـتند.

همانطـور کـه میدانیـد کشـور مـا نیـاز بـه سـرمایه گـذاری و آورده نقـدی دارد بنابرایـن مـا بایـد بـا عملکرد درسـت و بجـا سـرمایه گـذاران خارجـی را جـذب کنیم.

جالـب اسـت بدانیـد کـه مهـم تریـن شـعار شـرکت لافارژهولسـیم بحـث اهمیـت ایمنـی و محیـط زیسـت اسـت و تـلاش کـرده اسـت کـه آن را از حـوزه شـعار بـه حـوزه عمـل تبدیـل کنـد تـا جایـی کـه حتـی موضـوع محیـط زیسـت بـه سـرلوحه کارهـای شـرکت هـای زیرمجموعـه هلدینـگ اسـپندار تبدیـل شـده اسـت.

در راستای اهمیت موضوع محیط زیست، شرکت شما چه اقداماتی را انجام داده است؟

زمینــی کــه شــرکت اردبیــل در آن واقــع شــده اســت بــه وســعت 105 هکتــار اســت. مــا در راســتای اقدامــات محی ـط زیس ـتی در ای ـن فض ـا س ـه اق ـدام مه ـم انج ـام داده ای ـم. اول آنک ـه ه ـر س ـال م ـا در ش ـرکت توس ـعه چم ـن و درخــت کاری داریــم کــه بــا توجــه بــه هزینــه ســنگین نگــه داری و رســیدگی آن، شــرکت مصمــم بــه انجــام آن کار اسـت. عـلاوه بـر آن گلخانـه ای در کارخانـه ایجـاد کـرده ایـم کـه تمامـی گل هایـی را کـه در کارخانـه از آنهـا اسـتفاده مینکی ـم در خ ـود کارخان ـه تولی ـد م ـی ش ـوند.

در کنـار ایـن اقدامـات کاشـت صیفـی جـات نیـز از امـور رایـج در شـرکت محسـوب مـی شـود کـه بـاز هـم صـرف مصـرف خـود کارمنـدان شـرکت مـی شـود.

یکـی دیگـر از اقدامـات زیسـت محیطـی شـرکت ایجـاد یـک اسـتخر بـرای پـرورش ماهـی اسـت کـه نشـانگر ایـن اسـت کـه محیـط کارخانـه محیـط سـالم و مناسـبی اسـت.

مـا از معـدود شـرکت هـای بودیـم کـه سیسـتم ‪Bag house‬ را در شـرکت راه انـدازی کردیـم. ایـن اقـدام در سـال 1391 صـورت گرفـت و باعـث شـد تـا شـرکت از همـان سـال از لیسـت شـرکتهای آلاینـده بـه صـورت کامـل خـارج شـود. از سـال 1391 مـا در شـرکت پایـش آنلایـن نیـز داریـم.

آیا در صنعت سیمان به لحاظ علمی هم نیاز به سرمایه گذاری داریم یا نه خیر؟

صنعـت سـیمان یـک صنعـت بسـیار سـرمایه بـر اسـت هرچنـد کـه در طـی 5 - 6 سـال گذشـته سـرمایه گـذاران خصوصـی زیـادی در ایـن حـوزه وارد شـدند، امـا در ان زمـان بحـث بازگشـت سـرمایه خـوب بـود امـا متأسـفانه طـی دو سـال گذشـته بـا رکـود در صنعـت سـاختمان مواجـه شـدیم و ایـن باعـث افـت تولیـد و عرضـه شـد.

امـا در مجمـوع مـا هـم بـه سـرمایه نیـاز داریـم و هـم بـه تکنولـوژی و ماشـین آلات پیشـرفته کـه بتوانـد تأثیـر مهم ـی در کاه ـش مص ـرف ان ـرژی داش ـته باش ـد. در اینج ـا بح ـث نی ـاز مط ـرح نیس ـت بح ـث تعام ـل ب ـا دنی ـا مط ـرح اس ـت. کش ـور م ـا نی ـز نم ـی توان ـد در دنی ـای ام ـروز ب ـه ص ـورت بس ـته اق ـدام کن ـد و قطع ـا ب ـه همکاریه ـای جهان ـی نی ـاز داری ـم.

به نظر شما نقطه قوت سیمان اردبیل نسبت به دیگر شرکت ها چیست؟ یکـی از مهـم تریـن مسـایل در ایـن حـوزه ایـن اسـت کـه همـه کارکنـان بـا تحصیـلات مرتبـط بـر سـر کار هسـتند. مخصوصــا افــرادی کــه در واحــد محیــط زیســت مشــغول بــکار هســتند بایــد مســوولیت پذیــر و توانــا باشــند کــه خوش ـبختانه اینگون ـه اس ـت.

ب ـا وج ـود رک ـود در ایـ ن صنعـ ت ک ـه پیش ـتر اش ـاره کردیـ د، ب ـه نظـ ر ش ـما چ ـه تأثیراتـ ی در تولی ـد داش ـته اسـ ت؟

بخـش عمـده رکـودی کـه در ایـن سـالها ایجـاد شـده اسـت بـه علـت تحریـم هایـی بـوده کـه در کشـور وجـود داشــته اســت کــه کل صنعــت را بــا اختــلال مواجــه کــرده اســت.البته خوشــبختانه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی ورود پیـدا کـرد.

موضوعـی کـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه شـرکت هـا در حـال حاضـر قـادر نیسـتند همـه تولیـدات خـود را عرضـه کننـد. تولیـد کشـور بـه 80 میلیـون تـن رسـیده اسـت و مصـرف بـه 50 میلیـون تـن. بـا توجـه بـه ناآرامیهایـی کـه در کشـورهای همسـایه مثـل عـراق، سـوریه و افغانسـتان بـوده یـک بخشـی از صـادرات کشـور را تحـت الشـعاع قـرار داده اسـت.

شما چه راهکاری برای خروج از رکود پیشنهاد می کنید؟ مـا امیدواریـم بـا آرامشـی کـه در کشـورهای همسـایه ایجـاد شـده اسـت بتوانیـم بخشـی از صادراتـی کـه قبـلا ب ـوده را احی ـا کنی ـم. بخ ـش دیگ ـری ه ـم امیدواری ـم ب ـا کاه ـش تحری ـم ه ـا و توافق ـات برج ـام و اجرای ـی ک ـردن آن، بخـش عمـده ای از مشـکلات مـا پایـان پذیـرد. مـا امیـدوار هسـتیم در آینـده نزدیـک از رکـود خـارج شـویم و صنعـت س ـیمان رون ـق همیش ـگی را پی ـدا کن ـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.