تهدید وزیر صنعت توسط توکلی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

توکلـی گفـت: اگـر آقـای نعمـت زاده دسـت از ایـن کارهایـش بـر نـدارد دیدبـان شـفافیت و عدالـت ناچـار اسـت بـه دادگاه مراجعـه و بـه زور قانـون، او را مجبـور کنـد کـه دسـت از ایـن حمایـت نـا بـه جـا از متخلفیـن بـر دارد.

چنــدی قبــل کشــف تخلــف یکــی از شــرکتهای لــوازم خانگــی بــه کمـک فرآینـد حسابرسـی پـس از ترخیـص، حـوزه مبـارزه بـا قاچـاق کالا را وارد فــاز تــازه ای کــرد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از تســنیم، درهمیــن خصــوص وزیــر صنعــت نامــهای بــرای رییــس کل گمــرک ارســال کــرد کــه البتــه بازخوردهــای رســانه ای زیــادی نیــز پیــدا کــرد. مدتــی بعــد تکاپــو وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــرای محــدود کــردن ســامانه جامــع گمرکــی دور جدیــدی از کشــمش میــان دو وزارت خانــه اقتصــاد و صنعــت را ایجــاد کــرده اســت.

در همیــن خصــوص احمــد توکلــی، رییــس هیــأت مدیــره دیدبــان شــفافیت و عدالــت بــا بیــان اینکــه گمــرک وظیفــه تأمی ـن مســائل بلندمــدت ب ـازار اقتص ـادی و اش ـتغال کش ـور را دارد بــه طــوری کــه تأمیــن درآمــد دولــت و سیاســت هــای بازرگانــی خارجــی دولــت را اعمــال میکنــد، گفــت: وزرات صنعــت بــه طــور ســنتی مدافــع کســانی اســت کــه بــا آن ســرکار دارد، البتــه وظایــف گمــرک موضــوع کار وزارت صنعــت نیســت».

توکل ـی در ادام ـه ب ـا انتق ـاد از روی ـه وزارت صنع ـت در نح ـوه برخ ـورد ب ـا س ـامانه جام ـع گمرک ـی و پنج ـره واح ـد تج ـارت فرام ـرزی تصری ـح کرد:«ب ـه چـه دلیـل وقتـی پنجـره واحـدی کـه ثمـره کار یـک عـده متخصـص بـوده و امـکان ایـن را فراهـم کـرده اسـت کـه تمـام واردات شـفاف شـود بایـد کنـار گذاشـته شـده یـا محـدود شـود؟ بـه چـه انگیـزه ای میخواهنـد ایـن پنجـره واحـد را ببنـدد یـا بعـدا سـامانه خودشـان را تأسـیس کننـد؟» نماینـده سـابق تهـران در مجلـس در بخـش دیگـری از سـخنانش تأکیـد کرد،«اگـر آقـای نعمـت زاده دسـت از ایـن کارهایــش بــر نــدارد دیدبــان شــفافیت و عدالــت ناچــار اســت بــه دادگاه مراجعــه کنــد و بــه زور قانــون، او را مجبــور کنــد کــه دســت از ایــن حمایــت نــا بــه جــا از متخلفیــن بــر دارد».

توکلـی بـا بیـان اینکـه سـامانه واحـد گمــرک جلــوی قاچــاق را گرفتــه و بــا فســاد مبــارزه کــرده گفــت:« ایــن کار در حــال گســترش پیداکــردن اســت و ایــن موض ـوع ج ـای خوشــحالی دارد و بای ـد از کارشناســان و مســوولان گمــرک تشــکر کــرد.

وی عنــوان کــرد: رهبــری فرمودنــد شــفافیت یعنــی اینکــه مســوولان جمهــوری اســلامی کارشــان را طــوری انجــام دهنــد کــه همــه مــردم از آن مطلــع شــوند و هیــچ کــس نتوانــد کاری کنــد کــه مــردم از آن بــی اطــلاع بماننـد. ایـن سـامانه پنجـره واحـد توانسـته درآمـد گمـرک را افزایـش دهـد. ســؤالی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه چــرا بایــد درآمــد فقــط بــه ســرمایه داران آزمنـدی کـه از پیونـد قـدرت اسـتفاده مـی کننـد و منافـع ملـت را بـه خط ـر م ـی اندازن ـد برس ـد؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.