نظارت بر خرده فروشی، راهکار کاهش قاچاق کاال

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان صنعــت، معــدن و تجـارت اسـتان اصفهـان گفـت: خوشـبختانه شـرکت هـای لـوازم خانگـی از رونـدی کـه در رابطـه بـا مبـارزه بـا کالای قاچـاق، ایجـاد شـده راضـی بودهانـد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از برنـا از اصفهـان، محمـد مجیـری در نشسـت خبـری بیسـتمین نمایشـگاه لـوازم خانگـی اصفهـان بـا بیـان اهمیـت مبارزه بــا قاچــاق در ایــن صنعــت اظهــار داشــت: مبــارزه بــا قاچــاق و حمایــت از تولیـد داخلـی موضوعـی بسـیار کلیـدی اسـت کـه حیـات اقتصـاد کشـور را در دسـت دارد. البتـه در کنـار ایـن نظـارت هـا، تولیدکننـده داخلـی نیـز بایـد تولیـد بـا کیفیـت ارایـه کنـد تـا خریـدار بـه اسـتفاده از برندهـای ملـی رغبـت نشـان دهـد.

وی بـا اعـلام ایـن کـه مبـارزه بـا قاچـاق از مرزهـا آغـاز و به خرده فروشـی ختـم میشـود، افـزود: بـه اعتقـاد دولـت اگـر خـرده فروشـی کالای قاچـاق را نظـارت کنیـم، تقاضـای قاچـاق کالا کـم تـر خواهـد بـود و مصـرف کننـدگان بـه سـمت کالای بـا کیفیـت داخلـی روی مـی آورنـد.

معــاون امــور بازرگانــی ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان، اظهــار داشــت: از ابتــدای ســال جدیــد هیــچ بارنامــهای بــرای حم ـل و نق ـل کالاه ـا در کش ـور ثب ـت نمیش ـود و بای ـد نق ـل و انتق ـال کالاه ـا در سـامانه جامـع انبارهـا ثبـت شـده باشـد کـه ایـن حتـی شـامل انبارهـای خصوصــی کوچــک نیــز خواهــد شــد.

بــه گفتــه وی، ایــن ســامانه بــر انبارهــای دولتــی و بخــش خصوصــی و تمامــی مراکــز نگهــداری کالا نظــارت دارد کــه ایــن امــر میتوانــد در جلوگیــری از ورود کالای قاچــاق و کنتــرل مراکــز نگهــداری کالای قاچــاق مؤثــر باشــد.

مجیـری بـا اذعـان بـه ایـن کـه در زمینـه صنعـت لـوازم خانگـی، اقـدام اساســی در خصــوص برندینــگ، فــروش و بازاریابــی انجــام نشــده اســت، گف ـت: ای ـن صنع ـت بای ـد ب ـه س ـمت تقوی ـت مجموعهه ـای ب ـزرگ تولی ـدی قـدم بـردارد تـا بتوانـد صـادرات محـور عمـل کـرده و بـا تولیـدات خارجـی رقابـت کنـد.

وی بـه اجـرای " طـرح رونـق" از ابتـدای سـال جـاری اشـاره کـرد و افزود: در اســتان اصفهــان بــا اختصــاص هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار بــه صنایــع کوچـک و بـزرگ و جـذب بیـش از 750 میلیـارد تومـان از ایـن منابـع توسـط واحدهــای تولیــدی، تــلاش شــده رونــق بــه واحدهــای تولیــدی برگــردد. همچنیـن در سـفر وزیـر کشـور بـه اصفهـان، سـه هـزار میلیـارد تومـان بـه صنایعـی کـه دارای بیـش از یکصـد نفـر اشـتغال بـوده و بـه مشـکل برخـورده بودن ـد، اختص ـاص داده ش ـد ک ـه در قال ـب س ـرمایه در گ ـردش و ی ـا س ـرمایه ثابـت پیـش بینـی گردیـد.

وی ادامــه داد: یکــی از سیاســت هــای دولــت ایجــاد فروشــگاه هــای بـزرگ و زنجیـره ای اسـت و بـا توجـه بـه نقـش ایـن فروشـگاه هـا در تأمیـن و توزیـع کالا و حـذف واسـطه هـا بایـد در ایـن راسـتا جـدی تـر اقـدام کـرد چراکــه در حــال حاضــر، تعــداد فروشــگاههای خــرد در ایــران بســیار زیــاد اســت و ســرانه فروشــگاه هــای خــرد در ایــران از بســیاری از کشــورهای جهـان بیشـتر اسـت. بنابرایـن بایـد از ظرفیـت فروشـگاه هـای بـزرگ بـرای بهبــود فــروش و ارایــه محصــولات، کمــک گرفــت.

معــاون ســازمان صنعــت و معــدن، بــه لــزوم وجــود شــرکت هــای مدیریــت صــادرات در اســتان و کشــور اشــاره داشــت و اعــلام کــرد: خوشــبختانه تاکنــون 10 شــرکت مدیریــت صــادرات در اســتان ایجــاد شــد کـه در حوزههـای تخصصـی فعالیـت مـی کننـد و امیدواریـم بـا وجـود ایـن شـرکت هـا، دامنـه صـادرات لـوازم خانگـی ایـران از کشـورهای افغانسـتان و عــراق، فراتــر رود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.