کالهبرداریاینترنتی، بحران این روزهای بازار

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از پایـگاه اطـلاع رسـانی پلیـس فتـا، سـرهنگ کاکــوان گفــت: در ســایتهای اینترنتــی و شــبکههای اجتماعــی تبلیغاتــی غیــر واقعــهای وجــود دارد و معلــوم نیســت فروشــنده کیســت و در کجــا قــرار دارد. برخــی از مجرمیــن ســایبری بــا ارائــه کالاهــای ارزان قیمــت و طرحهــای وسوســه انگیــز (تورهــای مســافرتی، ســبد کالا، البســه، کیــف و کفـش، لـوازم خانگـی) بـه قصـد تطمیـع شـهروندان اقـدام بـه کلاهبـرداری اینترنتــی مینماینــد. آنهــا از خریــدار میخواهنــد تــا بخشــی یــا نیمــی از پــول را واریــز نمــوده و الباقــی آنــرا پــس از تحویــل کالا بپردازنــد ولــی بــا پرداخــت پــول دیگــر پاســخگو نبــوده و خبــری از کالا نیســت.

ایــن مقــام انتظامــی افــزود: ایــن فضــا، رقابتــی مناســب بــرای رونــق کسـب و کار اسـت و فروشـندگان محتـرم قبـل از فعالیـت بایسـتی نسـبت بـه گرفتـن مجـوز یـا همـان نمـاد اعتمـاد الکترونیـک (اینمـاد) اقـدام نماینـد و در جهـت ارائـه بهتـر کالا در ایـن فضـا بـه شـهروندان گرامـی تـلاش کننـد.

رییـس فتـا تهـران بـه کاربـران و شـهروندانی کـه قصـد خریـد بـه صـورت اینترنتــی را دارنــد متذکــر گردیــد: خریــد آنلایــن کــم هزینــه، راحــت و کاربــردی اســت. قبــل از خریــد داشــتن یــک سیســتم بــروز رســانی شــده بهتریــن راه مقابلــه بــا ویروسهــا و بدافزارهــا اســت. در انتخــاب فروشــگاه اینترنتـی بـا دقـت و تأمـل لازم رفتـار نماییـد کالایـی کـه قصـد خریـد آنرا داریــم ویژگیهــای آنــرا بشناســیم، اگــر از محصولــی راضــی نیســتید آیــا میتوانی ـد آنرا ع ـودت نمایی ـد و پ ـول خ ـود را دریاف ـت کنی ـد، در حفاظ ـت از اطلاعــات حســابهای خــود حســاس باشــید ســعی کنیــد اطلاعــات بانکــی خــود را در بســتر نامــه الکترونیــک ارســال ننماییــد مگــر اینکــه بــا فـرد مخاطـب در تمـاس بـوده و از صحـت آدرس وی مطمئـن شـوید، حتمـًا از فروشــگاههایی خریــد کنیــد کــه دارای نمــاد اعتمــاد الکترونیــک باشــند بــرای اطــلاع از ایــن موضــوع میتوانیــد بــه ســایت پلیــس فتــا، آمــوزش و س ـایت اینم ـاد مراجع ـه و راهنمای ـی لازم را کس ـب نمایی ـد ت ـا در ای ـن ای ـام پایانــی ســال خریــدی راحــت، بــه صرفــه و خــوب داشــته باشــید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.