تعطیلیتولیدکنندگانلوازم خانگی به خاطر بیتوجهی دولت

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

فری ـدون نصی ـری بی ـان ک ـرد: عم ـده تولی ـد کنن ـدگان و اف ـراد ب ـه س ـبب بــی توجهــی دولــت و وجــود کســادی نفــس گیــر، کارشــان بــه تعطیلــی کشــیده شــده و بــه لطــف کاهــش تعرفــه گمرکــی مهــر بطلانــی بــر پاییــن پرونــده تولیدکننــدگان خــورده اســت.

فریــدون نصیــری رییــس اتحادیــه لــوازم خانگــی فلــزی و آشــپزخانه در خص ـوص تصمیم ـات اخی ـر وزی ـر صنع ـت درب ـاره کاه ـش تعرف ـه گمرک ـی واردات لــوازم خانگــی از ترکیــه اظهــار داشــت: در ایــن چنــد ســاله اخیــر سیاسـت و برنامـه ای مـدون و مشـخص بـرای حمایـت از تولیـدات داخلـی تنظیــم و صــورت نگرفتــه اســت.

وی همچنیـن بـا اشـاره بـه وجـود رکـود حاکـم بـر بـازار بیـان کـرد: عمده تولیـد کننـدگان و افـراد بـه سـبب بـی توجهـی دولـت و وجـود کسـادی نفـس گیـر، کارشـان بـه تعطیلـی کشـیده شـده و بـه لطـف کاهـش تعرفـه گمرکـی مهـر بطلانـی بـر پاییـن پرونـده تولیدکننـدگان خـورده اسـت.

نصیـری در ادامـه بـا بیـان اینکـه ایـن امـر سـبب جـذب عمـده افـراد بـه سـمت واردات لـوازم خانگـی مـی شـود، افـزود: بـا ایـن کار کشـور بـه یـک بـازار مصرفـی بـرای تولیـدات بـی کیفیـت خارجـی مبـدل خواهـد شـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.