شرکت فوالد اکسین، گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان دریافت کرد

Elm va Sanat Rooz - - فوالد و صنایع معدنی -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از بدرپـرس، شـانزدهمین همایـش روز ملـی حمای ـت از حق ـوق مص ـرف کنن ـدگان ب ـا حض ـور مع ـاون اول ریی ـس جمه ـور و وزی ـر صنع ـت مع ـدن و تج ـارت در مرک ـز همای ـش ه ـای بی ـن الملل ـی ص ـدا و ســیما برگــزار گردیــد و شــرکت فــولاد اکســین خوزســتان در ایــن برنامــه موف ـق ب ـه کس ـب گواهینام ـه رعای ـت حق ـوق مص ـرف کنن ـدگان ش ـد.

ایـن همایـش بـا هـدف افزایـش انگیـزه و حساسـیت در تولیدکننـدگان و ارائـه دهنـدگان خدمـات بـرای رعایـت حقـوق مصـرف کننـدگان، افزایـش اعتمــاد و ترغیــب مصــرف کننــدگان بــه اســتفاده از کالاهــا و خدمــات واحدهــای دارای گواهینامــه و تندیــس، افزایــش رقابــت ســازنده بیــن تولیدکننــدگان و ارائــه دهنــدگان خدمــات در جهــت ارائــه محصــولات کیفــی، تــلاش در جهــت برقـراری قیمـت عادلانـه، تحویـل بـه موقع و ارائ ـه مطل ـوب خدم ـات پ ـس از ف ـروش و تشــویق مصــرف کننــدگان بــه اســتفاده از کالای دارای نشـان ملـی اسـتاندارد برگـزار شــده اســت.

ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و تولیدکننـدگان بـه عنـوان متولـی برگـزاری ایـن همایـش از سـال 1380 و در روز نهـم اسـفند مـاه هرسـال کـه بـه عنـوان روز ملـی حمایـت ازحقـوق مصـرف کننـدگان در تقویـم رسـمی کشـور ثبـت شــده اســت، بنــگاه هــای اقتصــادی برتــر حامــی حقــوق مصــرف کننــده را طـی مراسـمی بـا حضـور مسـوولان کشـوری و مدیـران بنگاههـای اقتصـادی منتخــب، بــه عمــوم مــردم معرفــی و بــا اعطــای گواهینامــه و تندیسهــای مل ـی رعای ـت حق ـوق مص ـرف کنن ـدگان از آنه ـا تقدی ـر میکن ـد.

دبیــر اجرایــی همایــش روز ملــی حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان ارزیابــی و انتخــاب ایــن بنگاههــا را حاصــل فرآینــدی یــک ســاله دانســته کــه بــر اســاس شــاخصها و مفــاد منــدرج در آییننامــه اعط ـای گواهینامــه و تندیسهــای ملــی رعایــت حقــوق مصــرف کننــدگان ارزیابــی و انتخــاب میشــوند و آییننامــه و دســتورالعمل فعلــی، در ســال قبــل مــورد بازبینــی و اصــلاح قــرار گرفتــه و حاصــل نظــر ســنجی و بهــره گیــری از تجــارب کارشناســان و صاحبنظــران ســازمان حمایــت و وزارتخانههــا و ســازمانهای ذیربــط در امــر ارزیابــی و ســنجش بنگاههــای متقاضــی اســت کـه طـی دوره هـای برگـزاری همایـش آسـیبها و فرصتهــای ایــن دســتورالعمل را احصــاء و مــورد تجدیــد نظــر قــرار دادهانــد.

ش ـرکت ف ـولاد اکس ـین پی ـش از ای ـن نی ـز در ســالجاری موفــق بــه کســب گواهینامــه رعایــت حقـوق مصـرف کننـدگان در سـومین همایـش اسـتانی روز ملـی حمایـت از حق ـوق مص ـرف کنن ـدگان ش ـده ب ـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.