کاهش صادرات فوالد برای تأمین نیاز داخلی

Elm va Sanat Rooz - - فوالد و صنایع معدنی -

مدیرعامــل شــرکت فــولاد مبارکــه اصفهــان از کاهــش صــادرات بــرای تأمیــن نیــاز بــازار داخلــی تــا حــدود 300 هــزار تــن خبــر داد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از ایسـنا، بهـرام سـبحانی بـا بیـان اینکـه فولاد مبارکـه تـلاش میکنـد تـا جـای ممکـن بـازار داخلـی را تأمیـن کنـد، گفـت: فــولاد مبارکــه بــر اســاس جلســه مشــترکی کــه بــا انجمــن تولیدکننــدگان لولــه و پروفیــل و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت داشــت، تعهــد کــرد تــا یـک میلیـون تـن خـوراک صنایـع لولـه و پروفیـل را تأمیـن کنـد و بـر همیـن اسـاس هـم پیـش رفـت تـا جایـی کـه حتـی 20 درصـد بیـش از رقـم تعهـد یعنـی یـک میلیـون و 200 هـزار ورق فـولادی را بـه صنایـع لولـه و پروفیـل تحویـل داده اسـت.

وی در ادام ـه ب ـا اش ـاره ب ـه اینک ـه ب ـازار داخل ـی اولی ـن اولوی ـت مبارک ـه اسـت، عنـوان کـرد: از آنجاکـه ترجیـح مـا تأمیـن نیـاز بـازار داخلـی نسـبت بــه بــازار خارجــی اســت، از مقــدار صــادرات خــود کــم کردهایــم تــا ایــن اتفـاق محقـق شـود؛ بـه طـوری کـه بـا وجـود صـادرات 1.8 میلیـون تنـی در سـال گذشـته، امسـال صـادرات را بـه 1.5 میلیـون تـن رسـاندیم و توانسـتیم نس ـبت ب ـه س ـال گذش ـته 40 درص ـد بیش ـتر نی ـاز ب ـه ب ـازار داخل ـی را تأمی ـن کنی ـم.

مدیرعامــل شــرکت فــولاد مبارکــه اصفهــان بــا بیــان اینکــه نیــازی کــه بـازار بـه مـواد اولیـه فـولادی دارد و آن بیـش از تـوان تولیـدی فـولاد مبارکـه اسـت، بـه معنـای کـمکاری مـا نیسـت، اظهـار کـرد: فـولاد مبارکـه بـا تمـام تـوان تولیـد میکنـد امـا اگـر بـازار بیـش از تـوان تولیـدی مبارکـه نیـاز دارد ای ـن ب ـه معن ـای پویای ـی بیش ـتر و رون ـق صنع ـت ای ـران اس ـت، ن ـه ک ـمکاری ف ـولاد مبارک ـه ک ـه م ـا از ای ـن باب ـت خوش ـحال هس ـتیم.

وی افـزود: ایـن طبیعـی اسـت کـه نیـاز بیـش از تولیـد داخلـی بایـد از طریـق صـادرات تأمیـن شـود امـا عـدهای انتظـار دارنـد کـه بـه خاطـر نیـاز بــه واردات بایــد تعرفههــا حــذف شــود در صورتــی کــه در همــه جــای کــه خودش ـان تولیدکنن ـده هس ـتند، ب ـر ای ـن واردات مق ـدار م ـورد نی ـاز در ب ـازار تعرفههــا را وضــع میکننــد تــا بالانــس قیمــت محصــولات وارداتــی نســبت بـه محصـولات تولیـد داخـل ایجـاد شـود و مشـکلی در بـازار بـه وجـود نیاید.

ســبحانی بــا اشــاره آمــار تولیــد فــولاد در ســال جــاری گفــت: تاکنــون حــدود پنــج میلیــون و 750 هــزار تــن فــولاد در واحدهــای فــولادی صبــا، هرم ـزگان و مبارک ـه تولی ـد ش ـده اس ـت و تقریب ـا هم ـه ورقه ـای م ـورد نی ـاز صنایـع مختلـف داخلـی بـا اسـتانداردهای مختلـف بـه جـز ورق ضـد زنـگ بــا ســرمایهگذاری کــه انجــام شــده اســت، تولیــد میشــود.

مدیرعامــل شــرکت فــولاد مبارکــه اصفهــان ادامــه داد: از جملــه محصولاتـی کـه بـه صـورت کاربـردی در صنایـع داخلـی بـه مصـرف میرسـد و توســط شــرکت فــولاد مبارکــه تولیــد میشــود، میتــوان بــه ورقهــای آجدار کــه در صنایــع کشتیســازی مصــرف دارد، ورقههــای فــولادی بــا اســتاندارد API کــه در صنایــع نفــت و گاز اســتفاده میشــوند و ورقهــای MB و IF کــه در صنایــع خودروســازی مصــرف دارنــد، اشــاره کــرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.