برگزاری سمپوزیوم فوالد، گامی در جهت ارتقای جایگاه صنعت فوالد

Elm va Sanat Rooz - - فوالد و صنایع معدنی -

ب ـه گ ـزارش عص ـر ب ـه نق ـل از ت ـی نی ـوز، مدیرعام ـل ش ـرکت ف ـولاد ن ـاب تبریــز، برگــزاری ســمپوزیوم فــولاد را گامــی در جهــت ارتقــای جایــگاه صنعــت فــولاد کشــور دانســت.

کریـم رحیمـی در مراسـم اختتامیـه سـمپوزیوم فـولاد 95 تبریـز اظهـار ک ـرد: ت ـلاش م ـا در برگ ـزاری س ـمپوزیوم ب ـر ای ـن اس ـاس ب ـوده ت ـا در تحق ـق اهـداف صنعـت فـولاد کشـور مثمـر ثمـر باشـیم و ایـن صنعـت را بـه جایـگاه مناس ـبی برس ـانیم.

وی اضافــه کــرد: حضــور 226 شــرکت داخلــی و خارجــی در بخــش نمایشــگاهی فــولاد و مشــارکت 220 عضــو هیــأت علمــی و پژوهشــگر در اجـرای بخـش علمـی سـمپوزیوم بیانگـر ایـن اسـت کـه هنـوز هـم اسـتقلال صنعــت ایــران بــر صنعتگــران فــولاد اســتوار اســت.

مدیرعامــل شــرکت فــولاد نــاب تبریــز خاطــر نشــان ســاخت: مــا معتقدیــم آینــده صنعــت فــولاد کشــور بــا همــت جمعــی دســت انــدرکاران اصل ـی ای ـن صنع ـت ش ـکل خواه ـد گرف ـت و بای ـد ب ـرای س ـاختن آن برنام ـه ریــزی و چــاره اندیشــی کنیــم.

وی تأکیــد کــرد: تأســیس مرکــز تحقیقــات و فنــاوری آهــن و فــولاد، ســاماندهی شــرکت هــای دانــش بنیــان در عرصــه فــولاد، توســعه مدیریتهــای تولیــد و در نهایــت ایجــاد مشــارکت هــای بیــن المللــی در تولیــد و فــروش بایــد جــزو الویــت هــای صنعــت فــولاد کشــور باشــند.

رحیمــی در خاتمــه افــزود: امیدواریــم مدیــران ارشــد و مســوولین دلسـوز کشـور در راسـتای تأمیـن اهـداف سـمپوزیوم و برنامـه هـای مرتبـط ب ـا آن آگاهانــه و بــدون ات ـلاف زم ـان برنامــه ری ـزی و تصمی ـم گی ـری کنن ـد، چ ـرا ک ـه ف ـردا ب ـرای م ـا بس ـیار دیرخواه ـد ب ـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.