بهره برداری کارخانه سیمان مارگون بویراحمد باحضورمعاون رییس جمهوری

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

فــاز دوم کارخانــه ســیمان مارگــون (هــلال خاورمیانــه) کهگیلویــه و بویراحمــد بــا ظرفیــت روزانــه ســه هــزار و 300 تــن تولیــد کلینکــر حضــور اسـحاق جهانگیـری معـاون اول رییـس جمهـوری و محمـد رضـا نعمـت زاده وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــه بهــره بــرداری رســید.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایرنــا، مارگــون در 50 کیلومتــری یاســوج مرکــز اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد واقــع شــده اســت.

اســتاندار کهگیلویــه و بویراحمــد در حاشــیه افتتــاح ایــن طــرح بــزرگ صنعتـی کـه ایـن واحـد تولیـدی نخسـتین و بزرگتریـن طـرح سـرمایه گذاری خارجــی در ایــن اســتان اســت کــه در ســفر پــر برکــت رییــس جمهــوری و هی ـأت دول ـت ب ـه اس ـتان وع ـده افتت ـاح آن داده ش ـده ب ـود.

ســید موســی خادمــی اظهــار داشــت کــه در ســفر مــرداد ســال جــاری هیــأت دولــت بــه ایــن اســتان نیــز 200 میلیــارد ریــال بــرای تکمیــل ایــن واحــد تولیــدی تخصیــص یافتــه بــود.

وی میــزان ســرمایه گــذاری ایــن کارخانــه تولیــدی را افــزون بــر چهــار هــزار میلیــارد ریــال ذکــر کــرد و افــزود: حــدود 53درصــد از اعتبــار هزینــه شـده از سـهم آورده سـرمایه گـذار و 56درصـد دیگـر نیـز بـا مشـارکت بانـک عامـل بـوده اسـت.

اســتاندار کهگیلویــه و بویــر احمــد ادامــه داد کــه میــزان تولیــد روزانــه و س ـالانه ای ـن واح ـد صنعت ـی ب ـه ترتی ـب اف ـزون ب ـر س ـه ه ـزار و 300 و ی ـک میلی ـون ت ـن اس ـت.

خادمــی یــادآور شــد کــه افــزون بــر 06درصــد از ظرفیــت تولیــدی ایــن واحــد صنعتــی بــه عنــوان تنهــا طــرح ســرمایه گــذاری خارجــی در اســتان کهگیلویـه و بویراحمـد بـه کشـورهای حـوزه خلیـج فـارس صـادر خواهد شـد.

خادمـی تصریـح کـرد کـه بـا بهـره بـرداری از ایـن واحـد تولیـدی میـزان تولی ـد روزان ـه س ـیمان در اس ـتان کهکیلوی ـه و بویراحم ـد ب ـه بی ـش از چه ـار هـزار تـن افزایـش یافـت.

وی، میــزان اشــتغالزایی ایــن طــرح تولیــدی را بــه صــورت مســتقیم افــزون بــر 300 نفــر و غیــر مســتقیم را حــدود 700 نفــر ذکــر کــرد.

عملیات اجرایی کارخانه سیمان مارگون در سال 89 آغاز شد.

کهگیلویـه و بویراحمـد براسـاس پروانـه هـای بهـره بـردای صـادر شـده، دارای افـزون بـر 700 کارخانـه و 12 شـهرک صنعتـی اسـت.

ریی ـس س ـازمان صنع ـت، مع ـدن و تج ـارت کهگیلوی ـه و بویراحم ـد نی ـز گفــت کــه میــزان ســرمایه گــذاری واحدهــای صنعتــی بــه بهــره بــرداری رســیده ایــن اســتان افــزون بــر 6 هــزار و 640 میلیــارد ریــال اســت.

داریـوش دیودیـده اظهـار داشـت کـه ایـن میـزان حجـم سـرمایه گـذاری در قالـب 735 واحـد صنعتـی در سـطح اسـتان اسـت.

وی میــزان اشــتغالزایی ایــن تعــداد طــرح را حــدود 9 هــزار و 300 نفــر ذک ـر ک ـرد.

رییــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت کهگیلویــه و بویراحمــد همچنیــن حجــم ســرمایه گــذاری واحدهــای معدنــی بــه بهــره بــرداری رسـیده در ایـن اسـتان را افـزون بـر 860 میلیـارد ریـال بـا تعـداد اشـتغالزایی 830 نفــر ذکــر کــرد.

دیودیـده، میـزان سـرمایه گـذاری واحدهـای صنعتـی در دسـت اجـرا در ایـن اسـتان را نیـز افـزون بـر 200 هـزار میلیـارد ریـال ذکـر کـرد.

وی ایـن میـزان حجـم سـرمایه گـذاری را در قالـب 533 طـرح صنعتی در دسـت اجـرا در کهگیلویـه و بویرحمـد دانسـت و گفـت کـه میـزان اشـتغالزایی ایـن طـرح هـا حـدود 18 هـزار نفـر پیـش بینـی شـده اسـت.

وی بیــان کــرد کــه 414 مــورد از مجمــوع 533 طــرح صنعتــی در حــال اجــرا در کهگیلویــه و بویراحمــد دارای پیشــرفت فیزیکــی بیــن 40 تــا 99 درصــد هســتند کــه 2.4 درصــد کشــور را شــامل مــی شــود.

کهگیلویــه و بویراحمــد بــا جمعیتــی حــدود 700 هــزار نفــر در جنــوب غربــی ایــران واقــع اســت.

معــاون اول رییــس جمهــوری بــه منظــور افتتــاح و بازدیــد از چنــد طـرح عمرانـی، اقتصـادی و همچنیـن شـرکت در نشسـت شـورای اداری بـه یاســوج مرکــز کهگیلویــه و بویراحمــد ســفر کــرده اســت.

محمدرضـا نعمـت زاده وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت و سـورنا سـتاری معــاون علمــی رییــس جمهــوری، جهانگیــری را در ایــن ســفر یــک روزه همراه ـی م ـی کنن ـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.