چشم انداز مثبت در سیمانی ها و خودرویی ها

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

در پیــش بینــی هایــی کــه شــرکت هــا بــرای ســال 96 منتشــر کــرده انــد شــاهد اتفاق ـات مثبتــی هســتیم کــه ایــن چشــم انــداز مثبــت در گــروه س ـیمان، روی، غذای ـی، فل ـزات اساس ـی و برخ ـی از خودروی ـی ه ـا بی ـش از پیــش بــوده اســت.

ب ـه گ ـزارش عص ـر ب ـه نق ـل از س ـیمان خب ـر، ای ـن روزه ـا ش ـاهد ارس ـال گـزارش هـای شـرکت هایـی کـه سـال مالـی آنهـا آخـر سـال اسـت، بـه کـدال هسـتیم کـه یـک کارشـناس بـازار سـرمایه معتقـد اسـت بـرای سـال 96 ایـن گ ـزارش ه ـا م ـی توان ـد خوش ـبینی ب ـه ب ـازار را افزای ـش ده ـد و باع ـث ش ـود ســرمایه گــذاران نیــز تصمیمــات منطقــی تــری نســبت بــه آینــده اتخــاذ کننـد.

مهــدی افضلیــان مــدرس و کارشـناس بـازار سـرمایه بـا بیـان ایـن مطلــب گفــت: در پیــش بینــی هایــی ک ـه ش ـرکت ه ـا ب ـرای س ـال 96 منتش ـر کــرده انــد شــاهد اتفاقــات مثبتــی هســتیم کــه ایــن چشــم انــداز مثبــت در گــروه ســیمان، روی، غذایــی، فلــزات اساســی و برخــی از خودرویــی هــا بیــش از پیــش بــوده اســت.

وی درخصــوص صنایــع پیشــرو بــازار اظهــار داشــت: بــرای گــروه ســیمان مــی تــوان افزایــش نــرخ فــروش و همــگام بــا آن پیــش بینــی هـای مربـوط بـه ورود بـه بـازار صادراتـی در عـراق را در نظـر داشـت امـا در خصـوص افزایـش فـروش داخلـی فعـلا نمـی تـوان انتظـار خاصـی را از ایـن محـل داشـت و عمـده تعدیـل هایـی کـه در شـرکت هـای ایـن گـروه اتفـاق افتــاده مربــوط بــه افزایــش نــرخ اســت .

افضلیـان افـزود: در گـروه روی افزایـش قیمـت هـای جهانـی و از طرفـی افزایـش نـرخ دلار موجبـات تعدیـل مثبـت ایـن گـروه را فراهـم کـرده اسـت کـه البتـه بـا توجـه بـه چشـم انـداز مثبـت ایـن فلـز در آینـده، تعدیـل هـای مثبـت دور از انتظـار نخواهـد بـود.

ایـن کارشـناس بـازار سـرمایه سـپس بـه گـروه خودرویـی اشـاره کـرد و افـزود: در گـروه خودرویـی هـم بیشـتر شـرکت هـا خـوب ظاهـر شـده انـد و گــزارش هــای مثبتــی را اعــلام کــرده انــد امــا یــک نکتــه هــم وجــود دارد و آن اینکـه در ایـن گـروه همیشـه پیـش بینـی هـا مثبـت بـوده ولـی در عمـل اتف ـاق دیگ ـری را ش ـاهد بودی ـم.

افضلیـان در عیـن حـال تأکیـد کـرد: انتظـار اینکـه نتیجـه قراردادهایـی کـه در سـال 95 بسـته شـده اسـت اثـرات خـود را در سـال 96 نشـان دهـد، بسـیار بالاسـت.

بــه گفتــه ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه، در گــروه فلــزات اساســی نیــز بودجــه منتشــر شــده شــرکت هــا عمومــا مثبــت بــوده ولــی مــی تــوان گفــت کــه ایــن بودجــه ، محافظــه کارانــه در نظــر گرفتــه شــده اســت و امـکان تعدیـل هـم در طـی دوره هـای مالــی از آنهــا وجــود دارد.

وی بــا بیــان اینکــه ایــن نکتــه را هــم بایــد در نظــر داشــت کــه در س ـال هــای گذشــته بیــن ســود پیــش بینــی شــرکت هــا بــا آنچــه در عمــل اتفــاق افتـاده انحـراف وجـود داشـته، افـزود: بــا ایــن حــال، همیــن کــه شــرکت هــا چشـم انـداز خوبـی نسـبت بـه سـال آینـده داشـته انـد نکتـه بسـیار مثبتـی اســت کــه البتــه مــی توانــد اثــرات رفتــاری مثبتــی بــر ســرمایه گــذاران داشــته باشــد.

افضلیـان در پایـان خاطـر نشـان کـرد: البتـه نمـی تـوان انتظـار واکنـش سـریعی را از سـرمایه گـذاران داشـت؛ چـون در مـاه اسـفند همیشـه بحـث افزایـش عرضـه هـا داغ اسـت و سـرمایه گـذاران هـم ترجیـح مـی دهنـد بـه لاک دفاعـی فـرو رونـد و در خریـد و فـروش خـود هیجانـی عمـل نکننـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.