تولید سیمان در 2 سال اخیر ۵٫۴ درصد کاهش یافت

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت گفـت: میـزان صـادرات سـیمان ایـران بـه خـارج از کشـور در 11 مـاه گذشـته بـه 11.5 میلیـون تـن رسـید.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از عیارآنلایــن، محمدرضــا نعمــت زاده روز شـنبه در آییـن بهـره بـرداری از کارخانـه سـیمان مارگـون بویراحمـد گفـت: پیـش بینـی مـی شـود تـا پایـان امسـال، میـزان صـادرات سـیمان بـه خـارج از کشـور بـه 15 میلیـون تـن افزایـش یابـد.

وی گفـت: بـا بهـره بـرداری از کارخانـه سـیمان مارگـون ظرفیـت تولیـد سـیمان کشـور در سـال بـه5.28 میلیـون تـن خواهـد رسـید.

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت افــزود: بــا توجــه بــه شــرایط خــاص کشــور و رکــود بــازار ســاخت وســاز، تولیــد ســیمان در 2 ســال اخیــر 4.5 درصــد کاهــش داشــت.

نعمــت زاده تصریــح کــرد: ایــران در ســال 93 چهارمیــن تولیــد کننــده س ـیمان جه ـان ب ـوده اس ـت.

وی افـزود: سـیمان ایـران یکـی از باکیفیـت تریـن سـیمان هـای جهـان اسـت کـه در بـازار خارجـی متقاضیـان خوبـی دارد.

کارخانـه سـیمان مارگـون کهگیلویـه و بویراحمـد بـا ظرفیـت روزانـه سـه هــزار و 300 تــن امــروز بــا حضــور اســحاق جهانگیــری معــاون اول رییــس جمهــوری و محمــد رضــا نعمــت زاده وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــه به ـره ب ـرداری رس ـید. اشــتغالزایی کارخانــه ســیمان مارگــون بــه صــورت مســتقیم افــزون بــر 300 نفــر و غیــر مســتقیم حــدود 700 نفــر اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.