کارخانه های تولید لوازم خانگی باید خصوصی شود

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

رییـس کمیسـیون حمایـت از تولیـد ملـی و نظـارت بـر اصـل ۴۴ قانـون اساسـی تأکیـد دارد کـه واگـذاری کارخانـه هـای لـوازم خانگـی ارج و آزمایش بـر اسـاس اصـل ۴۴ نیسـت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از خبرگـزاری خانـه ملـت، حمیدرضـا فولادگـر بــا اشــاره بــه مســائل واگــذاری کارخانــه هــای ارج و آزمایــش توضیــح داد: ایـن 2 کارخانـه بسـیار قدیمـی از جملـه برنـد هـای معتبـر ایـران در زمینـه سـاخت و تولیـد لـوازم خانگـی، سرمایشـی و گرمایشـی هسـتند کـه بـه دلیـل مسـائل مالکیتـی و مدیریتـی دچـار بحـران شـده انـد.

عضـو کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس شـورای اسـلامی با بیـان اینکه بایـد ایـن دو کارخانـه بـه فنـاوری و تکنولـوژی روز مجهز شـوند، ادامـه داد: به نظـر مـی رسـد کارخانـه هـای ارج و آزمایش نیـاز به تحـولات سـاختاری و فنی دارنـد کـه دولـت بایـد درایـن زمینـه از ایـن دو کارخانه حمایـت کند.

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس دهــم شــورای اســلامی بــا بیــان اینکــه واگــذاری دو کارخانــه ارج و آزمایــش در گــروه یــک واگــذاری هــا تعریــف مــی شــوند، توضیــح داد: ارج و آزمایــش از ابتــدا دولتــی نبودنــد، بلکـه قبـل از انقـلاب در اختیـار بخـش خصوصـی بـود امـا بـه دلیـل مسـائلی کــه بــرای کارخانــه هــای ایجــاد شــد زیــر پوشــش دولــت قــرار گرفتــه انــد.

وی گفـت: شـرکت هـای تولیـد لـوازم خانگـی از جملـه صنایعـی هسـتند کـه بایـد خصوصـی شـوند، بنابرایـن اینکـه همچنـان بـا حمایـت دولـت اداره شـوند خـلاف قانـون اسـت.

فولادگـر در ادامـه گفـت: بـا بیـان اینکـه بایـد بخـش خصوصـی توانمنـد مدیریــت دو کارخانــه ارج و آزمایــش را برعهــده بگیرنــد، بیــان داشــت: دول ـت بای ـد ب ـا تس ـهیلاتی ک ـه بخ ـش خصوص ـی م ـی ده ـد، آنه ـا را تش ـویق بـه مدیریـت ایـن کارخانـه هـا کنـد، چـرا کـه نـه قانـون اجـازه مـی دهـد و نـه بـه صـلاح اسـت کـه دولـت مدیریـت ارج و آزمایـش را برعهـده داشـته باشـد.

ایـن نماینـده مجلـس توضیـح داد: قبـل از انقـلاب قانونـی داشـتیم کـه هنـوز هـم معتبـر اسـت و آن ایـن بـود کـه اگـر شـرکتی دچـار بحـران شـود و مدیـر و مالـک از عهـده آن برنیاینـد دولـت مـی توانـد موقتـا کفالـت کارخانـه هـا را بـر عهـده داشـته باشـد تـا مشـکلات بـر طـرف تـا مالـک و مدیـر جدیـد امـور را در دسـت بگیـرد.

وی گفــت: بنابرایــن دولــت بــه طــور موقــت مــی توانــد اداره ارج و آزمایـش را بـر عهـده بگیـرد امـا بـرای دراز مـدت بایـد کارخانـه هـا دراختیـار بخــش خصوصــی قــرار گیــرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.