عدماستقبال اساتید از صنعت

Elm va Sanat Rooz - - اخبار -

معـاون وزیـر صنعت، معـدن و تجـارت گفت: امروزه اسـاتید به خودشـان اجـازه نمیدهنـد وارد صنعـت شـوند و سـختترین بخـش آوردن اسـاتید بـه صنعت اسـت.

بـه گـزارش عصر به نقـل از خبرنگار اجتماعی شبسـتان، قبادیـان، معاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت در همایـش سرأسـری روسـای دانشـگاههای فنـی و حرفـه ای کـه در هتل المپیـک در حال برگزاری اسـت، گفت: دانشـگاه مبدأ تحولات اسـت.

وی افـزود: هیچ کشـوری را سـراغ نداریـم که بدون گذر از علم دانشـگاه ها متحول شـده باشد.

قبادیــان تصریــح کــرد: امــروز هوشمندســازی امــور در جهــان مطــرح اسـت در صورتـی کـه دانشـگاه هـای مـا در نسـل دوم مانـده انـد و تولیـد علـم را در لغـت تعریـف مـی کننـد و پژوهـش هایـی کـه در قالـب مقالـه ارایـه مـی شـود تولیـد علـم مـی گوییـم.

وی تصریـح کـرد: آنچـه کـه جهـان را متحـول کـرده اسـت، تولیـد علـم کاربـردی اسـت.

قبادیـان بیـان کـرد: بدون سـرمایه گـذاری در دانشـگاههای فنـی و حرفه ای نمـی شـود بـا کشـورهای توسـعه یافتـه همگام شـد و ایـن دانشـگاه در هرم منابـع انسـانی توسـعه یافته مـی تواند موفق باشـد.

معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت تصریـح کـرد: بایـد بـه حـوزه های علمیـه نانوبیـو توجـه زیـادی کرد.

وی تأکیـد کـرد: بایـد بپذیریم که امروزه اسـاتید به خود اجـازه نمی دهند کـه وارد صنعـت شـوند و ایـن فرهنگ وجود ندارد. سـخت ترین بخـش آوردن اسـاتید به صنعت است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.