خبرهای خوبی در راه است

Elm va Sanat Rooz - - اخبار -

جلسـهای بـه منظـور هـم اندیشـی و سـرعت بخشـیدن بـه تخصیـص 50 هـزار میلیـارد تومـان بـرای رونـق تولیـد در سـال جـاری بـا حضـور رییـس کل بانـک مرکـزی، وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت و وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی برگـزار شـد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از روابــط عمومــی بانــک مرکــزی، در ایــن جلسـه کـه در سـاختمان بانـک مرکـزی برگـزار شـد جمعـی از مدیـران عامـل بانـک هـا و اعضـای هیـأت مدیـره نیـز حضـور داشـتند و مباحثـی درخصوص تسـریع در رونـد پرداخـت تسـهیلات مطـرح شـد.

رییـس کل بانـک مرکـزی درخصـوص نحـوه صحیـح اجـرای طـرح رونـق تولی ـد گف ـت: پرداخ ـت تس ـهیلات ب ـا توج ـه ب ـه بررس ـی کارشناس ـی بان ـک، روشـی منطقـی اسـت و هـدف ایـن اسـت کـه اقـدام شـبکه بانکـی منجـر بـه اسـتفاده از ظرفیـت کامـل واحـد تولیـدی شـود.

ســیف بــا تأکیــد بــر اینکــه اختیــار تخصیــص منابــع بــه بنــگاه هــای کوچــک و متوســط قاعدتــا در صلاحیــت کمیتــه هــای اســتانی اســت، گفــت: بــا توجــه بــه ســقف منابــع اعطایــی بــرای هرکــدام از بنــگاه هــای کوچــک و متوســط، کمیتــه اعتبــاری منطقــه بایــد ایــن ارقــام را بررســی و تصویــب کننــد.

رییـس شـورای پـول و اعتبـار افـزود: ضـرورت دارد مشـتریان از طریـق کارگــروه یــا بانــک اصلــی خــود معرفــی شــوند تــا بــر ایــن اســاس فرآینــد اعطـای تسـهیلات بـه آنهـا بـه دلیـل شـناخت کافـی در بانـک تسـهیل شـود.

سـیف بـا بیـان اینکـه در طـرح حمایـت از بنگاه هـای کوچک و متوسـط، موضــوع اشــتغال نیــز مــورد توجــه قــرار دارد تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اهمیـت فعالیـت ایـن بنـگاه هـا، بحـث محدودیـت منابـع در اسـتان هـا بایـد از طری ـق ادارات مرک ـزی تأمی ـن ش ـود.

رییـس کل بانـک مرکـزی بـا اشـاره بـه بـرآورد میـزان تسـهیلات اعطایـی شــبکه بانکــی بــه بخــش هــای اقتصــادی در طــول ســال 1396 گفــت: برأسـاس پیـش بینـی مـا در سـال جـاری، شـبکه بانکـی مـی توانـد بالـغ بـر 671 هزارمیلیـارد تومـان تسـهیلات اعطـا کنـد ،ایـن در حالـی اسـت کـه در س ـال گذش ـته ای ـن می ـزان 548 ه ـزار میلی ـارد توم ـان ب ـوده اس ـت.

رییــس شــورای پــول واعتبــار درخصــوص عملکــرد شــبکه بانکــی در اعطـای تسـهیلات بـه بنـگاه هـای کوچـک و متوسـط در سـال گذشـته گفـت: در سـال 1395 بیـش از 16 هـزار و 800 میلیـارد تومـان تسـهیلات بـرای 24 هـزار و 232 واحـد تخصیـص پیـدا کـرد.

رییـس کل بانـک مرکـزی ضمـن تشـکر از آقایـان شـریعتمداری و ربیعـی وزرای صنع ـت، مع ـدن و تج ـارت و تع ـاون، کار و رف ـاه اجتماع ـی ب ـه خاط ـر نـگاه واقـع بینانـه نسـبت بـه مسـائل نظـام بانکـی و حمایـت هـای ایشـان، گفـت: ایشـان همـواره حامـی نظـام بانکـی بـوده انـد. در ایـن مسـیر دولـت در تـلاش اسـت اتـکای بودجـه بـه منابـع بانکـی را بـه حداقـل ممکـن برسـاند و ایـن موضـوع در جلسـه بررسـی کلیـات لایحـه بودجـه سـال 1397 بحـث و بررسـی شـد.

ســیف یکــی از وظایــف کارگــروه هــای تســهیل و رفــع موانــع تولیــد را جلوگیـری از هـدر رفـت منابـع بانکـی دانسـت و گفـت: بانـک هـا در کشـور بـه عنـوان نهادهـای تأمیـن کننـده تسـهیلات بـرای رونـق تولیـد تـلاش مـی کننـد. بنابرایـن کارگـروه هـا بایـد بـه دقـت متقاضیـان را مـورد بررسـی قـرار داده و بـه بانـک هـا معرفـی کننـد. همچنیـن در وصـول مطالبـات بانـک هـا مسـاعدت لازم را بـه عمـل آورنـد.

ســیف خاطرنشــان کــرد: امیدواریــم ایــن جلســه، زمینــه ای بــرای هماهنگ ـی بیش ـتر بی ـن ش ـبکه بانک ـی و وزارتخان ـه ه ـای صنع ـت، مع ـدن و تجــارت و تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی باشــد.

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت نیـز در ایـن جلسـه بـا تشـکر از حمایـت هـای مـداوم نظـام بانکـی از تولیـد در کشـور گفـت: در سـال 1395 بالـغ بـر 230 هـزار میلیـارد تومـان منابـع ازجانـب نظـام بانکـی بـرای بخـش هـای صنایـع، معـادن و بازرگانـی تزریـق شـده اسـت.

محمـد شـریعتمداری خاطرنشـان کـرد: نظـام بانکـی در حـال حاضـر بـا محدودیـت هایـی روبروسـت امـا انتظـار مـا ایـن اسـت کـه در طـرح حمایـت از رونـق اقتصـادی ماننـد سـال گذشـته، مـا را یـاری کنـد تـا بتوانیـم عملکـرد مثبـت در طـول شـش ماهـه دوم داشـته باشـیم.

وی ابـراز امیـدواری کـرد بـا تزریـق 10 هـزار میلیـارد تومـان تسـهیلات ازجانـب شـبکه بانکـی بـرای نوسـازی خطـوط تولیـدی بنـگاه هـای کوچـک و متوسـط، تحولـی در فنـاوری تولیـد ایجـاد شـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.