معرفی رشته سیستمهای صوتی و تصویری

Elm va Sanat Rooz - - برق -

رشــته «سیســتمهای صوتــی و تصویــری» یکــی از زیرمجموعههــای رشــته الکترونیــک اســت کــه در دنیــای ارتباطــات کنونــی در تمــام بخشهــای زندگــی بــا آن ســر و کار داریــم.

ب ـه گ ـزارش عص ـر ب ـه نق ـل از خبرگ ـزاری ف ـارس، رش ـته «سیس ـتمهای صوتـی و تصویـری» در زمینـه صنعـت از گـروه بـرق و رایانـه قـرار دارد.

ایــن رشــته یکــی از زیرمجموعههــای رشــته الکترونیــک اســت کــه در دنیــای ارتباطــات کنونــی در تمــام بخشهــای زندگــی بــا آن ســر و کار داریــم. ارســال و دریافــت ســیگنالهای الکترونیــک صوتــی و تصویــری و برقــراری ارتبــاط صوتــی و تصویــری از اصــول ایــن رشــته اســت و امــروزه کمتـر اجتماعـی را میشناسـیم کـه از برقـراری ارتبـاط بـا دنیـای اطرافـش بینیــاز باشــد.

هنرجویــان ایــن رشــته عــلاوه بــر گذرانــدن دروس عمومــی بایــد مهارتهــای تخصصــی ذیــل را بگذراننــد:

-1 آشــنایی بــا اصــول و مبانــی علــم الکترونیــک و ســاختار تجهیــزات صوتــی و تصویــری کــه در پایــه دهــم اســت.

-2 تعمیــر رادیــو و ضبــط صــوت و آشــنایی بــا ســاختار فرســتنده و گیرنــده رادیویــی کــه در پایــه یازدهــم قــرار میگیــرد.

-3 تعمیــر تلویزیــون رنگــی و الســیدی بــا مــدارات تشــکیل دهنــده آنهــا کــه در پایــه دوازدهــم قــرار میگیــرد. * آینده تحصیلی و شغلی هنرجویـان ایـن رشـته بعـد از فراغـت از تحصیـل میتواننـد در مقطـع کاردانــی یــا کارشناســی در دانشــگاههای جامــع علمــی ـ کاربــردی و یــا دانشــگاه آزاد و یــا دانشــگاه فنــی و حرفــهای در رشــتههای مرتبــط بــا الکترونیــک ادامــه تحصیــل دهنــد و پــس از آن وارد دوره بــازار کار متنــوع رشــته الکترونیــک شــوند.

از جملــه زمینههــای کاری ایــن رشــته میتــوان بــه طراحــی مــدارات الکترونیکــی، طراحــی و مونتــاژ ســختافزارهای الکترونیکــی، کارگاههــای تعمیــرات لــوازم صوتــی و تصویــری، تعمیــرات موبایــل، تعمیــرات رایانــه، تعمیــرات دســتگاههای بــرق اضطــراری، تعمیــرات دســتگاههای چــاپ و تکثیــر و ... اشــاره کرد.*ســاعت آمــوزش

رشــته «سیســتمهای صوتــی و تصویــری» دارای 106 ســاعت آمــوزش اســت کــه شــامل 42 ســاعت شایســتگیهای عمومــی، 49 ســاعت شایســتگیهای فنــی، 4 ســاعت شایســتگیهای پایــه، 2 ســاعت شایســتگیهای کارگاهــی و 9 ســاعت شایســتگیهای غیرفنــی اســت.

اس ـتاندارد مه ـارت و درس ای ـن رش ـته ش ـامل «ریاض ـی 1 متش ـکل از 2 واحـد نظـری»، «فیزیـک متشـکل از 2 واحـد نظـری»، «کاربـر رایانه متشـکل از 3 واحــد نظــری و 5 واحــد عملــی»، «تعمیــرکار رادیــو و ضبــط صــوت متشـکل از 10 واحـد نظـری و 8 واحـد عملـی»، «تعمیـرکار تلویزیـون رنگـی متشــکل از 8 واحــد نظــری و 6 واحــد عملــی»، «تعمیــرکار تلویزیونهــای پیشــرفته متشــکل از 2 واحــد نظــری و یــک واحــد عملــی» و «کارورزی متشــکل از 4 واحــد عملــی» اســت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.