تبعات میلیاردی گرد و خاک برای صنعت برق خوزستان

Elm va Sanat Rooz - - برق -

مدیرعامــل شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای خوزســتان گفــت: بــرای مقابلـه بـا پدیـده گـرد و خـاک صنعـت بـرق اسـتان یـک هـزار و 648 میلیـارد و 714 میلی ـون ری ـال اعتب ـار لازم دارد.

بـه گـزارش عصـر به نقـل از شـرکت سـهامی بـرق منطقـه ای خوزسـتان، محمـود دشـت بـزرگ در مـورد اعتبـارت لازم بـرای مقابلـه بـا پدیـده گـرد و غب ـار اظه ـار ک ـرد: ب ـا توج ـه ب ـه احتم ـال تک ـرار گ ـرد و خ ـاک و ل ـزوم حف ـظ پایـداری شـبکه اولویـت بنـدی هایـی بـرای مقابلـه بـا ایـن پدیـده صـورت گرفتـه کـه در وهلـه اول بـرای پوشـش عایقـی تجهیـزات پسـت هـای انتقـال، خری ـد زنجی ـره مق ـره س ـیلیکونی و دس ـتگاه مق ـره ش ـوی هم ـراه ب ـا کش ـنده 265 میلیـارد و 480 میلیـون ریـال اعتبـار لازم اسـت.

وی افـزود: در اولویـت دوم در نظـر گرفته شـده پوشـش عایقـی تجهیزات پســتهای فــوق توزیــع و خریــد زنجیــره مقــره ســیلیکونی (اولویــت دوم و س ـوم) ب ـا اعتب ـاری بال ـغ ب ـر ی ـک ه ـزار و 224 میلی ـارد و 262 میلی ـون ری ـال و بــرای شستشــوی شــبکه شــامل؛ شستشــوی پســت هــا و زنجیــره مقــره خط ـوط نی ـز 158 میلی ـارد و 972 میلی ـون ری ـال اعتب ـار لازم اس ـت.

مدیرعام ـل ش ـرکت س ـهامی ب ـرق منطق ـه ای خوزس ـتان، جم ـع اعتب ـار مـورد نیـاز بـرای مقابلـه بـا پدیـده گـرد و خـاک را یـک هـزار و 648 میلیـارد و 714 میلیــون ریــال عنــوان کــرد و افــزود: عــلاوه بــر اقدامــات فــوق، آلودگـی هـوا افزایـش هزینـه هـای دیگـری نیـز بـرای صنعـت بـرق اسـتان شــامل احــداث پســتهای بــرق بصــورت سرپوشــیده و یــا ،GIS ضــرورت شستشــوی مســتمر تجهیــزات در معــرض آلودگــی و لــزوم بازنگــری در اســتاندارد طراحــی تجهیــزات از آلودگــی فــوق ســنگین بــه همــراه دارد.

دشــت بــزرگ در خصــوص مصوبــه فروردیــن 96 هیــأت وزیــران بــرای توســعه و پایــداری شــبکه بــرق اســتان اضافــه کــرد: در ایــن مصوبــه بابــت طـرح هـای توسـعه و پایـداری شـبکه بـرق 15 هـزار میلیـارد ریـال مصـوب شـده کـه مقـرر اسـت در سـال 96 مبلـغ پنـج هـزار میلیـارد ریـال در قالـب اس ـناد خزان ـه اس ـلامی تخصی ـص یاب ـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.