تسهیل واگذاری اراضی ملی برای طرحهای انرژیهای نو

Elm va Sanat Rooz - - انرژی های نو -

تســـهیل ســـرمایهگذاری بـــرای احـــداث نیروگاههـــای بـــادی از طریـــق رفـــع مشـــکلات تملـــک اراضـــی کشـــاورزی در نشســـت کمیتـــه مـــاده 12 مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت.

بـــه گـــزارش عصـــر بـــه نقـــل از پایـــگاه خبـــری اتـــاق ایـــران؛ پنجـــاه و چهارمیـــن نشســـت کمیتـــه مـــاده 12 قانـــون احـــکام دایمـــی برنامههـــای توســـعه کشـــور بـــا حضـــور لعیـــا جنیـــدی معـــاون حقوقـــی رییسجمهـــور، نـــوروز کهـــزادی معـــاون اداری و مالـــی رییـــس قـــوه قضاییـــه و حســـین ســـلاحورزی نایـــب رییـــس اتـــاق ایـــران برگـــزار شـــد.

اصـــلاح بخشـــنامه ســـازمان جنگلهـــا و مراتـــع بـــا موضـــوع نحـــوه بهرهبـــرداری و تخصیـــص اراضـــی ملـــی و دولتـــی جهـــت طرحهـــای انرژیهـــای نـــو، دســـتور کار اول اعضـــای کمیتـــه بـــود.

مطابـــق ایـــن بخشـــنامه هیـــچ قـــراردادی مابیـــن دو طـــرف یعنـــی ســـازمان جنگلهـــا و ســـرمایهگذار امضـــا نمیشـــود. صرفـــا ســـازمان جنگلهـــا، ســـرمایهگذار را ملـــزم بـــه امضـــای یـــک تعهدنامـــه در دفاتـــر اســـناد رســـمی میکنـــد. بهاینترتیـــب ســـرمایهگذار هیـــچ قـــراردادی از مالـــک زمیـــن (ســـازمان جنگلهـــا و مراتـــع) نخواهـــد داشـــت و صرفـــا بهصـــورت یکطرفـــه متعهـــد بـــه رعایـــت شـــروط مالـــک زمیـــن در دفاتـــر اســـناد رســـمی میشـــود.

ایـــن بخشـــنامه نگرانیهایـــی بـــرای ســـرمایهگذاران ایجـــاد میکنـــد ماننــد اینکــه در صــورت نبــود مبنــای قانونــی بــرای عقــد قــرارداد اجــاره، ســـرمایهگذار بـــا برخوردهـــای ســـازمانهای بازرســـی در آینـــده و لغـــو واگـــذاری مواجـــه میشـــود.

بعــد از بررســی و طــرح موضــوع از طــرف فعــالان اقتصــادی، مســعود منصـــور، معـــاون حفاظـــت و امـــور اراضـــی ســـازمان جنگلهـــا، مرتـــع و آبخیـــزداری کشـــور در ایـــن زمینـــه گفـــت: مـــا ایـــن بخشـــنامه را باهـــدف تســـهیل امـــور بخـــش خصوصـــی و تخصیـــص زمیـــن بـــه پروژههـــای انرژیهـــای پـــاک و تســـریع ســـرمایهگذاری در ایـــن زمینـــه صـــادر کردهایــم و حــال اگــر نظــر بخشخصوصــی ایــن اســت کــه ایــن بخشــنامه مانعـــی بـــر ســـر راه فعالیـــت ایـــن بخـــش اســـت، آن را تغییـــر میدهیـــم.

بــر همیــن اســاس مقــرر شــد مبنــای قانونــی واگــذاری اراضــی ملــی توســـط ســـازمان جنگلهـــا و مراتـــع تعیینشـــده و بهطـــور شـــفاف در قـــرارداد ذکـــر شـــود تـــا از مشـــکلات آتـــی بـــا ســـازمانها و نهادهـــای بازرســـی جلوگیـــری شـــود.

در بخـــش دوم نشســـت، راهکارهـــای رفـــع مشـــکلات تملـــک اراضـــی کشـــاورزی و کاهـــش ریســـک ســـرمایهگذاری در اجـــرای طرحهـــای نیـــروگاه انرژیهـــای تجدیـــد پذیـــر و پـــاک از طریـــق تســـهیل فرآینـــد صـــدور اســـناد مشـــاعی و شـــشدانگ بررســـی شـــد.

شــرکتهایی ک ــه قصــد احــداث نیــروگاه بــادی از طریــق فاینانــس را دارنــد و بــرای ایــن منظــور اراضــی کشــاورزی را انتخــاب کردهانــد بــا دو مانـــع عمـــده موجهنـــد. یکـــی اینکـــه ســـند مشـــاع بـــرای اراضـــی کشـــاورزی بهموجـــب آییننامـــه جدیـــد قانـــون جلوگیـــری از خـــرد شـــدن زمینهـــای کشـــاورزی مصـــوب ســـال 1395 بهرغـــم متـــن صریـــح قانونـــی صـــادر نمیشـــود.

موضـــوع دیگـــر اینکـــه پـــس از تغییـــر کاربـــری بـــرای زمینهـــای کشـــاورزی کـــه بـــر اســـاس موافقـــت اصولـــی وزارت نیـــرو، تغییـــر کاربـــری دادهشــده و موردنیــاز بــرای احــداث نیــروگاه اســت هــم ســند شــشدانگ صـــادر نمیشـــود.

معـاون اداری و مالـی رییـس قـوه قضاییـه در ایـن زمینـه بـا تأکیـد بـر اهمیـــت زمینهـــای کشـــاورزی و جنگلهـــا بهعنـــوان منابـــع ملـــی کشـــور گفـــت: در ایـــن زمینـــه نبایـــد باعجلـــه تصمیـــم گرفـــت و بایـــد بـــا بررســـی تمــام جوانــب نظــر نهایــی را صــادر کــرد.

نـــوروز کهـــزادی بـــا تأکیـــد بـــر لـــزوم تســـهیل ســـرمایهگذاری بـــرای انرژیهـــای تجدیـــد پذیـــر گفـــت: بـــا اصـــلاح آییننامـــه کـــه خـــلاف قانـــون تصویبشـــده اســـت، میتـــوان مشـــکل را حـــل کـــرد امـــا راهحلهایـــی هــم وجــود دارد کــه بایــد در تعامــل بــا دیگــر ســازمانها ماننــد ســازمان ثبـــت آنهـــا را بررســـی کـــرد؛ ماننـــد اینکـــه تعهدنامـــهای میـــان دو طـــرف امضــا شــود مبتنــی بــر اینکــه اگــر 50 درصــد از پــروژه تــا زمــان مشــخصی پیـــش رفـــت، آن زمـــان ســـند شـــشدانگ زمینهـــا صـــادر شـــود.

بـــه گفتـــه کهـــزادی، مـــواردی در ســـالهای گذشـــته پیشآمـــده کـــه افـــرادی چنـــد هـــزار هکتـــار از زمینهـــای کشـــاورزی را بـــه قصـــد ایجـــاد صنایعـــی در اختیـــار گرفتهانـــد و بعـــد در آنهـــا ویـــلا ســـاختهاند و اینچنیـــن ســـختگیریهایی بـــه ایـــن دلیـــل اســـت.

ســـرمایهگذاران خارجـــی بـــرای ســـرمایهگذاری در احـــداث نیـــروگاه بـــادی نیـــاز بـــه ســـند شـــشدانگ کـــه مشـــاع هـــم نباشـــد دارنـــد چـــرا کـــه ســـند مشـــاع ریســـک پـــروژه را بـــالا میبـــرد و تأمیـــن مالـــی پـــروژه را از بانـــک خارجـــی غیرممکـــن میکنـــد.

محدویتهـــای در نظـــر گرفتهشـــده توســـط ســـازمان امـــور اراضـــی کشـــور در زمینـــه صـــدور ســـند مشـــاع و نیـــز صـــدور ســـند شـــشدانگ جهـــت جلوگیـــری از خـــرد شـــدن و سوءاســـتفاده از اراضـــی زراعـــی قابـــلدرک اســـت ولـــی ایـــن محدودیتهـــا بایـــد بهگونـــهای طراحـــی و در نظـــر گرفتـــه شـــود کـــه فراینـــد تملـــک زمیـــن بـــرای احـــداث طرحهایـــی مانـــد نیروگاههـــای بـــادی را بـــا مشـــکل مواجـــه نکنـــد.

پـــس از بحـــث و بررســـی، نتیجـــه گیـــری در ایـــن مـــورد بـــه جلســـات بعـدی موکـول و مقـرر شـد کمیتـه مـاده 12 جلسـات کارشناسـی بیشـتری بــرای بررســی موضــوع بگــذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.