انرژیهای نو نفت را از دور خارج نمیکند

Elm va Sanat Rooz - - انرژی های نو -

بهــروزی فــر گفــت: بنــده معتقــد نیســتم کــه نفــت از بــازار حــذف میشــود و حتــی اگــر تمــام دنیــا نیــز از انــرژی هــای نــو اســتفاده کننــد، مطمئنــا کاربردهــای دیگــری بــرای نفــت پیــدا خواهــد شــد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از پایــگاه خبــری دنیــای بانــک، مرتضــی بهروزیفــر، تحلیلگــر حــوزه انــرژی، دربــاره تأثیــر ورود انرژیهــای نــو و رونـد تقاضـا بـرای بـرای نفـت در سـطح جهـان اظهـار داشـت: بخـش عمـده نفتـی کـه در دنیـا مصـرف مـی شـود در بخـش حمـل و نقـل زمینـی، دریایـی و هوایــی اســت. مــا یــک ضــرب المثــل در دنیــای انــرژی داریــم کــه عصــر حج ـر ب ـه دلی ـل تم ـام ش ـدن س ـنگ ب ـه پای ـان نرس ـید بلک ـه ب ـه ای ـن خاط ـر بــود کــه ابزارهــای جدیدتــری آمدنــد بنــا بــر ایــن نمیتــوان گفــت بــا ورود ی ـک منب ـع ان ـرژی جدی ـد دیگ ـری از دور خ ـارج م ـی ش ـود.

وی افــزود: زمانــی کــه صنعتــی شــدن آمریــکا در دهــه 1850 تــا 1860 میـلادی آغـاز شـد بیشـترین فـرآوردهای کـه مصـرف مـی شـد، نفـت سـفید بـرای روشـنایی بـود و وقتـی بـرق توسـعه پیـدا کـرد تصـور بـر ایـن بـود کـه دوران صنعــت نفــت تمــام شــده اســت ولــی همزمــان فــورد خــط تولیــد اتومبیلهـای درون سـوز را آغـاز کـرد و بیـش از پیـش نیـاز بـه فرآوردههـای نفتـی بـه وجـود آمـد.

بهروزیفــر تأکیــد کــرد: بنــده معتقــد نیســتم کــه نفــت از بــازار حــذف میشــود و حتــی اگــر تمــام دنیــا نیــز از انــرژی هــای نــو اســتفاده کننــد، مطمئنــا کاربردهــای دیگــری بــرای نفــت پیــدا خواهــد شــد ضمــن اینکــه شــاید از تصــور دور باشــد کــه تــا ســال 2050 بخــش اعظــم حمــل و نقــل زمینـی دنیـا برقـی و هیبریـدی شـود، البتـه تـا آن زمـان بـه شـدت مصـرف فـرآورده کـم مـی شـود، ولـی بایـد منتظـر مانـد مصـارف جدیدتـری بـرای صنعــت نفــت ایجــاد شــود.

وی یــادآور شــد: بنــا بــر ایــن نمــی شــود بــرای 20 ســال دیگــر پیــش بینـی کـرد کـه در 2050 چـه اتفاقـی میافتـد، زیـرا تنهـا چیـزی کـه قابـل تغییـر اسـت تصـور غیرقابـل تغییـر بـودن همـه چیـز اسـت، مـا بـه ضـرص قاطــع نمیتوانیــم بگوییــم چنــد ســال دیگــر چــه اتفاقــی میافتــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.