مذاکرات خورشیدی ادامه دارد

Elm va Sanat Rooz - - انرژی خورشیدی -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از قطــره، شــرکت اســکاتک نــروژ مشــتری جدیــد ایجــاد نیــروگاه خورشــیدی در ایــران اســت و قصــد دارد بــه زودی قـــرارداد احـــداث یـــک نیـــروگاه خورشـــیدی 120 مگاواتـــی بـــا ایـــران را نهایـــی نمایـــد.

فعالی ـت ش ـرکت اس ـکاتک در ح ـوزه تولی ـد ب ـرق از نی ـروگاه خورش ـیدی اسـت و در طـول سـال هـای اخیـر در چنـد کشـور دنیـا نیـروگاه خورشـیدی اح ـداث نم ـوده اس ـت. ای ـن ش ـرکت قص ـد دارد در مرحل ـه اول ی ـک نی ـروگاه خورشـیدی بـا ظرفیـت 120 مـگاوات در ایـران احـداث نمایـد و در مراحـل بعـدی ظرفیـت آن را بـه 500 مـگاوات افزایـش دهـد.

طبـــق گفتـــه مدیـــر عامـــل ایـــن شـــرکت نـــروژی بـــه ازای هـــر 100 مـــگاوات ظرفیـــت تولیـــد بـــرق درنیـــروگاه خورشـــیدی نیـــاز بـــه ســـرمایه گــذاری 120 میلیــون دلاری دارد. بنابرایــن ایــن شــرکت بــرای راه انــدازی مرحلـــه اول نیـــروگاه خورشـــیدی در ایـــران بـــه 132 میلیـــون دلار ســـرمایه گـــذاری نیـــاز دارد.

در حـال حاضـر بخـش قابـل توجهـی از نیـاز بـرق مصرفـی جمعیـت 80 میلیــون نفــری ایــران از طریــق گاز طبیعــی و نفــت تأمیــن مــی شــود و بســیاری از نیــروگاه هــای بــرق ایــن کشــور نیــز بــه نفــت و گاز وابســته هســتند. بــا اینحــال جــدی تــر شــدن معضــل آلودگــی هــوا موجــب شــده مقام ـات ایران ـی ب ـه س ـمت رون ـق تولی ـد ب ـرق از ان ـرژی ه ـای تجدی ـد پذی ـر حرکــت نماینــد.

طبــق اطلاعــات وزارت نیــروی ایــران در حــال حاضــر ظرفیــت تولیــد بـرق نیـروگاه هـای خورشـیدی فعـال در ایـران 53 مـگاوات مـی باشـد. امـا 76 قـرارداد جدیـد بـا ظرفیـت مجمـوع 932 مـگاوات نیـز منعقـد شـده و در مراحـل اجرایـی شـدن قـرار دارنـد.

در همیــن حــال شــرکت هــای خارجــی نیــز بــه تولیــد انــرژی تجدیــد پذیـر و بـه طـور خـاص انـرژی خورشـیدی در ایـران ابـراز علاقـه نمـوده انـد و بســیاری از قراردادهــای جدیــد ایــران بــا مشــارکت شــرکت هــای خارجــی منعقـد شـده اسـت.

بــا اینحــال ایــران همچنــان در همــکاری بــا شــرکت هــای خارجــی بــا مشـکلاتی مواجـه اسـت. مشـکل اصلـی ایـران متقاعـد نمـوده بانـک هـای خارجـی بـرای تأمیـن مالـی و انجـام عملیـات نقـل و انتقـال پـول در پـروژه هاسـت؛ چراکـه در حـال حاضـر بانـک هـای بـزرگ خارجـی بـه دلیـل تـرس از بازگشـت تحریـم هـای آمریـکا تمایلـی بـه همـکاری بـا ایـران ندارنـد.

مشــکل دیگــر ایــران ارایــه تضمیــن هــای مناســب و قابــل اتــکاء در زمینــه ســود ده بــودن پــروژه هــا و بازگشــت ســرمایه بــه شــرکت هــای خارجــی اســت کــه قصــد همــکاری بــا ایــران دارنــد؛ چراکــه شــرکت هــای خارجـی بـرای همـکاری بـا ایـران تضامیـن محکمـی را طلـب مـی نماینـد.

ورود سـرمایه گـذاران و شـرکت هـای صاحـب فنـاوری خارجـی بـه ایران و توسـعه ظرفیـت تولیـد و اشـتغال داخـل کشـور مـی توانـد مزایایـی را بـرای کشــور بــه همــراه داشــته باشــد. امــا لازم اســت شــرایط مشــابهی بــرای س ـرمایه گ ـذاران داخل ـی در نظ ـر گرفت ـه ش ـود ت ـا از ظرفی ـت س ـرمایه ه ـای داخلـی نیـز در جهـت توسـعه تولیـد و اشـتغال اسـتفاده شـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.