جذابیت انرژی خورشیدی برای پس اندازهای خرد

Elm va Sanat Rooz - - انرژی خورشیدی -

مدیـــر بخـــش بـــازار بـــرق شـــرکت توزیـــع بـــرق شهرســـتان اصفهـــان گفــت: هــر انشــعاب پنــج کیلــو واتــی خانگــی حــدود 25 میلیــون تومــان هزینـــه دارد و مصرفکننـــدگان میتواننـــد بـــرق مـــازاد مصرفـــی خـــود را بـــه فـــروش برســـانند و از فضـــای مـــازاد پشـــتبام خـــود درآمدزایـــی داشـــته باشـــند.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از زیســت آنلایــن، ســارا صالحــی در رابطــه بــا وضعی ــت بهرهبــرداری از نیروگاههــای خورشــیدی در اصفه ــان، اظهــار کـــرد: در حـــال حاضـــر 100 نیـــروگاه خورشـــیدی کوچـــک در اصفهـــان در حـــال بهرهبـــرداری اســـت کـــه متوســـط راندمـــان ایـــن نیروگاههـــا، برابـــر 20 درصــد اســت.

وی در ادامـــه افـــزود: از ابتـــدای ســـال 95 بـــا ابـــلاغ بخشـــنامه خریـــد تضمینـــی بـــرق، تحـــرک ســـرمایهگذاران در ایـــن حـــوزه افزایـــش یافتـــه و 159 قـــرارداد خریـــد تضمینـــی بـــرق خورشـــیدی در شهرســـتان اصفهـــان منعقـــد شـــده اســـت.

مدیـــر بخـــش بـــازار بـــرق شـــرکت توزیـــع بـــرق شهرســـتان اصفهـــان تصریـــح کـــرد: در حـــال حاضـــر هـــزار و 234 کیلـــووات ظرفیـــت بـــرق خورشـــیدی در اصفهـــان وجـــود دارد و نیروگاههـــای خورشـــیدی اصفهـــان 233 هـــزار کیلـــووات ســـاعت و معـــادل مصـــرف 100 خانـــوار را بـــه شـــبکه تزریـــق میکننـــد.

صالحــی یــادآور شــد: درآمــد هشــت مشــترک فعلــی خورشــیدی کــه در حــال فعالیــت هســتند در 6 مــاه ابتدایــی ســال برابــر بــا 180 میلیــون تومــان بــوده اســت.

بـــه گفتـــه وی، هـــر انشـــعاب پنـــج کیلـــو واتـــی خانگـــی حـــدود 25 میلیــون تومــان هزینــه دارد و ایــن انشــعاب، مســاحتی حــدود 50 متــر از پشـــتبام خانـــه را اشـــغال میکنـــد.

مدیـــر بخـــش بـــازار بـــرق شـــرکت توزیـــع بـــرق شهرســـتان اصفهـــان ادامــه داد: بازگشــت ســرمایه احــداث نیروگاههــای خورشــیدی ‪3. 7‬ ســال اســت و خریــد بــرق از ایــن نیروگاههــا بــا قــرارداد 20 ســاله و بــه صــورت تضمینـــی صـــورت میپذیـــرد.

صالحـــی تأکیـــد کـــرد: مصرفکنندگانـــی کـــه اقـــدام بـــه احـــداث پنـــل خورشـــیدی در ســـاختمان خـــود کننـــد، میتواننـــد مـــازاد مصرفـــی خـــود را بـــه فـــروش برســـانند و از فضـــای مـــازاد پشـــتبام خـــود درآمدزایـــی داشـــته باشـــند.

وی اظهـــار داشـــت: در مقیـــاس بزرگتـــر، هـــر مـــگاوات نیـــروگاه خورشــیدی، 3.8 میلیــارد تومــان هزینــه در بــر دارد کــه درامــد ماهانــه 85 میلیــون تومانــی را بــه همــراه خواهــد داشــت و بــا بازگشــت ســرمایه 3.8 ســـال، یـــک ســـرمایهگذاری کـــم ریســـک بلندمـــدت محســـوب میشـــود.

مدیــر بخــش بــازار بــرق شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان در خاتمــه عنــوان کــرد: اصفهــان از نظــر بازدهــی تولیــد انــرژی خورشــیدی ج ـزو بهتری ـن نق ـاط کش ـور اس ـت و در حال ـی ک ـه میانگی ـن بازدهــی ان ـرژی خورشــیدی در کشــور 13 درصــد اعــلام شــده، بازدهــی تولیــد در اصفهــان بیــن 20 الــی 27 درصــد اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.