صادرات 1.6 میلیاردی می شود

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

معـــاون وزیـــر صنعـــت، معـــدن و تجـــارت گفـــت: هدفگـــذاری ص ـادرات صنع ـت ل ـوازم خانگ ـی ب ـرای س ـال 96 ح ـدود 600 میلی ـون دلار و بــرای ســال 99 حــدود 1600 میلیــون دلار و تــا ســال 1404 حــدود 3 هــزار میلیـــون دلار اســـت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از وزارت صنعـت، رضـا رحمانـی، در جلسـه هماندیشــی کــه بــا حضــور رؤســای انجمنهــا و اتحادیههــای تولیــدی، کارفرمایـی، تعاونـی، سـازندگان و تولیدکننـدگان لوازمخانگـی برگـزار شـد، اظهـار کـرد: صنعـت لوازمخانگـی ازجملـه صنایـع درآمـدزای جهـان اسـت و بـا توجـه بـه نیـاز عمومـی جامعـه جهانـی اهمیـت ویـژهای دارد.

وی افــزود: ســال 2013 ارزش تولیــدات لوازمخانگــی بــه 431 میلیــارد دلار رسـید کـه انتظـار مـیرود نـرخ رشـد واقعـی سـالیانه آن طـی سـالهای 2020 – 2013 ب ـه ح ـدود 8.۴ درص ـد برس ـد. س ـهم قارهه ـا از گ ـردش مال ـی ایـن صنعـت بـه ترتیـب آسـیا و اقیانوسـیه ۴۵ درصـد، اتحادیـه اروپـا 18.3 درصـد و امریـکای شـمالی 16.۵ درصـد اسـت.

معــاون طــرح و برنامــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت خاطرنشــان کــرد: بزرگتریــن شــرکتهای فعــال ایــن صنعــت در جهــان شــامل ‪،whirlpool، bosoch electrolux‬ گــروه شــرکتهای ‪،Haier، Areelik‬ لوازمخانگــی ‪،eg، miele‬ و لوازمخانگــی LG و Samsung میشــوند.

بــه گفتــه رحمانــی، ســابقه فعالیــت صنعــت لوازمخانگــی در ایــران بــه بیــش از 50 ســال میرســد و نیــاز روزافــزون اقشــار جامعــه بــه خریــد و اســتفاده از لوازمخانگــی نشــان از اهمیــت بــازار ایــن لــوازم دارد. در واقــع ای ـن صنع ـت، تأمی ـن نی ـاز خانواره ـا را ب ـرای اس ـتفاده از امکان ـات م ـدرن و مطمئــن زندگــی در فهرســت مأموریتهــای خــود دارد.

مع ـاون ط ـرح و برنام ـه وزارت صنع ـت، مع ـدن و تج ـارت تصری ـح ک ـرد: بایــد پذیرفــت کــه مشــتریان مجبــور بــه تطبیــق خــود بــا محصــولات ایــن صنعــت نیســتند بلکــه ایــن تولیدکننــدگان هســتند کــه بایــد خــود را بــا خواســتههای بــازار و در نهایــت مشــتریان انطبــاق دهنــد.

رحمانــی بــا اشــاره بــه چشــمانداز توســعه صنعــت لوازمخانگــی ایــران در اف ـق س ـال 1404 بی ـان ک ـرد: ب ـر اس ـاس ای ـن چش ـمانداز حف ـظ جای ـگاه دوم منطقـه و دسـتیابی بـه نـام تجـاری معتبـر در جهـان بـا تولیـد سـالیانه 16 میلیـون دسـتگاه و صـادرات 3 میلیـارد در صنعـت لوازمخانگـی مدنظـر قرارگرفت ـه اس ـت.

وی بــه اهــداف کلــی در صنعــت لوازمخانگــی اشــاره کــرد و گفــت: ایجــاد حداقــل یــک نــام و نشــان و تجــاری در ســطح بینالملــل، ارتقــای سـطح کیفیـت و اسـتاندارد محصـولات در سـطح جهانـی همچنیـن رسـیدن بــه مقیــاس اقتصــادی تولیــد، ارتقــای ســطح فنــاوری و دســتیابی بــه فناوریه ـای جدی ـد روز دنی ـا، افزای ـش ص ـادرات و توس ـعه اش ـتغال پای ـدار از اهــداف کلــی در صنعــت لوازمخانگــی اســت.

معـاون طـرح و برنامـه وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بـه هدفگـذاری صنعــت لوازمخانگــی تــا افــق ســال 1404 اشــاره و تصریــح کــرد: هدفگــذاری بــرای تولیــد یخچــال و فریــزر تــا پایــان ســال 96 حــدود 2.7 میلیـون دسـتگاه و تـا پایـان سـال 99 حـدود 3.2 میلیـون دسـتگاه و بـرای سـال 1404 حـدود ۴ میلیـون دسـتگاه اسـت. همچنیـن هدفگـذاری بـرای تولیـد ماشـین لباسشـویی تـا پایـان سـال 96 حـدود ۵.2 میلیـون دسـتگاه و تـا پایـان سـال 99 حـدود 3.2 میلیـون دسـتگاه و تـا سـال 1404 حـدود ۴ میلی ـون دس ـتگاه خواه ـد ب ـود.

رحمانـی ادامـه داد: هـدف گـذاری بـرای تولیـد کولـر آبـی تـا سـال 96 69حــدود ۴.2 میلیــون دســتگاه و تــا پایــان ســال 99 حــدود 2.7 میلیــون دســتگاه و تــا ســال 1404 حــدود 3 میلیــون دســتگاه اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.