ممنوعیت فروش لوازم خانگی حجیم در فرودگاه ها

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

بــر اســاس بخشــنامه گمــرک، فروشــگاههای آزاد فاقــد قــرارداد بــا گمـرک ایـران از دریافـت هرگونـه خدمـات منـع شـده و فـروش لـوازم خانگـی حجیــم در فرودگاههــا ممنــوع شــد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از مشـرق، بـر اسـاس بخشـنامه گمـرک ایـران در خصــوص ســاماندهی وضعیــت فعالیــت فروشــگاه هــای آزاد در مبــادی م ـرزی و ف ـرودگاه ه ـای کش ـور، ش ـرایط ب ـرای فعالی ـت فروش ـگاه ه ـای آزاد ب ـدون هماهنگ ـی ب ـا گم ـرک مح ـدود ش ـد.

بـا توجـه بـه بندهـای مـواد 92 تـا 94 ق.ا.گ و 161تـا 168 آییـن نامـه اجرایــی آن و نیــز لــزوم ســاماندهی وضعیــت فعالیــت فروشــگاه هــای آزاد مســتقر در مبــادی مــرزی و فــرودگاه هــای کشــور در چارچــوب قوانیــن مربوطــه رعایــت مــوارد زیــر مــورد تأکیــد قــرار میگیــرد

-1 انجــام دقیــق تشــریفات امــور گمرکــی کالای وارده و خارجــه بــه فروشــگاهای آزاد بــر اســاس مــواد مــورد اشــاره در قانــون امــور گمرکــی بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای موجــود در ســامانه جامــع گمرکــی.

-2 اج ـرای دقی ـق دس ـتور العم ـل مرک ـز واردات مبن ـی ب ـر وح ـدت روی ـه در نح ـوه فعالی ـت فروش ـگاه ه ـای آزاد و چگونگ ـی ورود و ن ـوع کالا ب ـه آنه ـا.

-3 از هرگون ـه خدم ـات ب ـه فروش ـگاه ه ـای آزاد فاق ـد ق ـرارداد ب ـا گم ـرک ایـران خـودداری شـود.

-4 تأییـد وضعیـت و تمدیـد قـرارداد موکـول بـه ایفـای تعهـدات انجـام نش ـده فروش ـگاه ه ـای آزاد اس ـت.

-5 از ورود موقــت و فــروش لــوازم خانگــی حجیــم کــه قبــلا طــی بخش ـنامههای مختل ـف ب ـه گم ـرکات اع ـلام ش ـده در فروش ـگاه ه ـای مذک ـور خــودداری گــردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.