تهدیدهای خفته صنعت لوازم خانگی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

گـردش مالـی لـوازم خانگـی در ایـران 8 هـزار میلیـارد تومـان اسـت کـه سـهمی بیـن 70 تـا 75 درصـد این بـازار بـه تولیـدات داخلی اختصـاص دارد. امـا در شـرایط کنونـی یکـی از مشـکلات اصلـی صنعت لـوازم خانگـی، «تولید کالاهـای بیکیفیـت بـا نـام و نشـان خارجـی» اسـت.

بـه گـزارش عصر بـه نقل از تعـادل، گردش مالی لـوازم خانگـی در ایران 8 هـزار میلیـارد تومـان اسـت کـه سـهمی بیـن 70 تـا 75 درصـد ایـن بـازار بـه تولیـدات داخلـی اختصـاص دارد. امـا در شـرایط کنونـی یکـی از مشـکلات اصلـی صنعـت لـوازم خانگـی، «تولیـد کالاهـای بیکیفیـت بـا نـام و نشـان خارجـی» اسـت کـه بـه شـکل غیرقانونـی و بـدون پرداخـت مالیـات اقـدام بـه تولیـد کالاهـای بیکیفیـت میکننـد کـه ایـن یـک تهدیـد جـدی بـرای صنعت لـوازم خانگـی بهشـمار مـیرود.

از سـوی دیگـر، کارخانههایی که به شـکل زیرزمینی فعالیـت و محصولات بیکیفیتـی را وارد بـازار میکننـد، تهدید دیگری اسـت که متوجـه این صنعت میشـود. «ارایـه کارت گارانتـی تقلبـی قاچـاق بـه خریـداران لـوازم خانگـی»، معضـل دیگـری اسـت کـه رییس اتحادیـه لـوازم خانگی، بـه آن اشـاره میکند و میگویـد: واردکننـدگان لـوازم خانگـی بـرای صـدور کارت گارانتـی تقلبـی حـدود 3 تـا ۵ هـزار تومـان هزینـه میکننـد.» ورود کالاهـای قاچـاق از طریـق مناطـق مـرزی و بازارچـه مـرزی بانـه» چهارمیـن موضوعـی اسـت کـه بنـا بـه اظهـارات محمدطحانپـور، تولیـد لـوازم خانگـی را بـا تهدیـد مواجـه کـرده اسـت. از دیگـر معضلاتـی که این صنعت بـا آن گریبانگیر اسـت، «عدم برخورد متولیـان اصنـاف بـا واحدهـای متخلف» اسـت، چراکه بـه گفته طحانپـور، در حـال حاضـر بیـش از 200 پرونـده به اتـاق اصناف ارجاع داده شـده، امـا اقدام مناسـبی صـورت نگرفتـه و هـر بـار بـه دلایلـی عنـوان میشـود کـه در شـرایط فعلـی پلمب ایـن واحدهـا مصلحت نیسـت.

طحانپـور بیـان کـرد کـه اتحادیـه لـوازم خانگـی، در صـورت شناسـایی ایـن متقلبـان را بـه وزارت صنعـت و سـازمان تعزیـرات معرفـی میکنـد و بـا آنهـا برخـورد میشـود، امـا پـس از چنـدی دوبـاره بـا اسـامی دیگـر اقـدام بـه عرضـه در بـازار میکننـد. رییـس اتحادیـه لـوازم خانگـی ایـن را هـم گفـت که بـرای خریـدار امـکان شناسـایی کارتهـای گارانتـی تقلبـی لـوازم خانگـی از اصلـی وجـود نـدارد، امـا خریدار هنـگام خریـد باید فروشـنده را ملـزم کند به او بگویـد کارت گارانتـی مربـوط بـه کدام شـرکت اسـت کـه معمـولا متقلبان از بیـان نـام شـرکت امتنـاع میکننـد. وی همچنیـن در مـورد کـد شناسـه لوازم خانگـی اظهـار کـرد کـه تاکنـون نصـب کـد شناسـه کالاهـای لـوازم خانگـی عملیاتـی نشـده اسـت.

وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا بیـان اینکـه یکـی از مشـکلات تولیـد لـوازم خانگـی قیمت تمام شـده بالاسـت، گفـت: همین موضـوع زمینه را بـرای واردات قاچـاق بیشـتر میکنـد. از ایـن رو، بـه نظـر میرسـد وزارت صنعـت بایـد کارگروهـی تشـکیل دهـد کـه علت قیمـت بـالای لـوازم خانگی را از زوایـای مختلـف بررسـی کند.

طحانپــور بــا تأکیــد بــر اینکــه در بخــش تولیــدات لــوازم خانگــی تولیدکننـدگان خـوب و مطرحـی وجـود دارنـد، گفـت: امـا متأسـفانه تعـداد زیــادی تولیدکننــده بــه تولیــدات بیکیفیــت و نامرغــوب لــوازم خانگــی اقــدام میکننــد و تولیــدات خــود را بــا عنــوان کالای صادراتــی در بــازار بــه فــروش میرســانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.