خدمات پس از فروش رمز ماندگاری در بازار لوازم خانگی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

هرسـاله بیـش از 130 نمایشـگاه در حـوزه لـوازم خانگـی و مرتبـط بـا آن در سراسـر ایـران برگـزار مـی شـود. امـا چـرا عمـر بعضـی، برندهـا کوتاهـه؟

ایــن ســؤال و ســؤالاتی از ایــن قبیــل، ســؤال بخشــی از فعــالان صنعــت ل ـوازم خانگ ـی و عم ـوم م ـردم اس ـت.

چـرا اکثـرا برندهـای مطـرح شـده، نـگاه صـادرات محـور و حتی صـادرات مجـدد بـه بازارهـای منطقـه ندارند ؟ چرا راه تأمین نقدینگی سریع شده حضور در نمایشگاه؟ آیا این تداخل به بخش های دیگر توزیع آسیب نمی رساند ؟ چــرا مدیــران میانــی ایــن شــرکت هــا بــه طــور چرخشــی در دیگــر شـرکتها دیـده مـی شـوند وکسـی امنیـت شـغلی در مدیریتـی کـه بـه عهـده گرفتــه بــرای اهــداف دراز مــدت نــدارد؟

در واقــع تمــام ایــن مشــکلات نشــأت گرفتــه از ضعــف بخــش خدمــات پـس از فـروش اسـت. برنـدی -اعـم از داخلـی و خارجـی- کـه موقـع فـروش ادع ـا م ـی کن ـد چ ـه در م ـورد خدم ـات ف ـروش ف ـوق الع ـاده اس ـت وقت ـی ب ـه زمــان خدمــات مــی رســد بدلیــل نداشــتن بخــش خدمــات منســجم و تکنسـین هـای کار آزمـوده بـا تجربـه نـه تنهـا برنـد سـازی را از بیـن میبـرد بلکــه بــه نارضایتــی عمومــی جامعــه هــم دامــن میزنــد.

از لحــاظ برخــی شــرکت هــا، تعریــف خدمــات پــس از فــروش عبــارت اســت از خریــد چنــد وانــت و چنــد موتــور و وســایل مــورد نیــاز و اســتخدم چنــد نفــر آمــوزش شــده حیــن خدمــات بــه مشــتری.

بــرای حــل ایــن موضــوع پیشــنهاد مــی شــود مرکــز خدمــات پــس از فـروش لـوازم خانگـی تلفنـی و اینترنتـی- طراحـی اپلیکیشـن خدمـات پـس از فــروش- تأســیس شــود.

بـا اعـلام درخواسـت کننـده، کـد رهگیـری ایجـاد و سـپس به شـرکتهای تولیـد کننـده و واردکننـده بـرای پیگیـری خدمـات اعلام می شـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.