خرید کاالی ایرانی در دستور کار دستگاههای اجرایی

Elm va Sanat Rooz - - اخبار -

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع اســتاندار بوشــهر گف ـت: خری ـد کالای ایران ـی اس ـتاندارد در دس ـتور کار ادارات و دس ـتگاههای اس ـتان بوش ـهر ق ـرار گی ـرد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از خبرگــزاری صــدا و ســیما مرکــز بوشــهر، سـعید زرینفـر در همایـش بزرگداشـت روز جهانـی اسـتاندارد بـا اشـاره بـه تدوی ـن اس ـتانداردهای مل ـی در اس ـتان بوش ـهر اف ـزود: اداره کل اس ـتاندارد اسـتان بوشـهر در 4 سـال گذشـته 400 اسـتاندارد ملـی تدویـن کـرده اسـت.

وی بـا تأکیـد بـر خریـد محصولات ایرانی اسـتاندارد از سـوی دسـتگاههای اجرایــی افــزود: خریــد محصــولات ایرانــی اســتاندارد از برنامههــای مهــم ادارات اسـتان بوشـهر اسـت کـه در ایـن راسـتا اداره کل اسـتاندارد طرحهـای مهمـی در ترویـج فرهنـگ اسـتاندارد انجـام داده اسـت.

معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی و توسـعه منابـع اسـتاندار بـا اشـاره به اهمیــت رعایــت الزامــات اســتاندارد در آسانســورها بــه ویــژه در محلهــای عمومــی تصریــح کــرد: بــر اســاس برنامهریــزی انجــام شــده، اداره کل اســتاندارد آسانســورهای غیــر اســتاندارد را تعطیــل و پلمــب میکنــد.

وی بــا تأکیــد بــر توجــه بــه رعایــت الزامــات اســتاندارد در تجهیــزات پارکهــای بــازی شــهرداریها اضافــه کــرد: اداره اســتاندارد بــرای ایمــن ســازی آسانســورها و وســایل بــازی در پارکهــای شــهرداریهای اســتان نظارتــی دقیــق و جامعــی انجــام دهــد.

زرینفـر از اجرایـی شـدن طرحهـای زیرسـاختی هوشمندسـازی شـهر بوشـهر خبـر داد و گفـت: هـدف از اجـرای ایـن طـرح ارایـه خدمـات بهتـر بـه ش ـهروندان، فراهمس ـازی زمین ـه زندگ ـی مطل ـوب و رف ـاه و آس ـایش بیش ـتر مـردم اسـت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بوشــهر بــه عنــوان یکــی از پنــج منطقــه برتــر علـم و فنـاوری در کشـور معرفـی شـده اسـت ادامـه داد: بـا اجـرا و تکمیـل طـرح هوشمندسـازی بوشـهر، ارایـه خدمـات مختلـف بـه مـردم بـه صـورت الکترونیکــی و بــا کمتریــن زمــان ممکــن انجــام میشــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.