قوانین جدید در تجارت ایران و ترکیه

Elm va Sanat Rooz - - اخبار -

دبیــر کل شــورای بازرگانــی ایــران و ترکیــه از وضــع قوانیــن تجــاری جدیــد در معامــلات کالاهــای تحــت پوشــش تجــارت ترجیحــی خبــر داد و گفـت: از ایـن بـه بعـد گواهـی مبـدأ از طریـق اتاقهـای بازرگانـی دو کشـور تأییــد و بــه گمــرک ارایــه میشــود.

ب ـه گ ـزارش عص ـر ب ـه نق ـل از پای ـگاه خب ـری دنی ـای بان ـک، س ـید ج ـلال ابراهیمـی، گفـت: پیـرو مذاکـرات انجـام شـده بیـن مقامـات ایـران و ترکیـه در موضــوع تأییــد اســناد تجــاری، طبــق اعــلام معاونــت توســعه بازارهــای صادرات ـی و مرک ـز واردات و ام ـور مناط ـق آزاد وی ـژه اع ـلام ش ـد ک ـه در م ـورد تجــارت کالاهــای تحــت پوشــش موافقــت نامــه ترجیحــی ایــران و ترکیــه بــرای کســب اطمینــان از مبــدأ کالاهــای صــادره بــه دو طــرف صرفــا مقــرر شــده گواهــی مبــدأ از طریــق اتــاق هــای بازرگانــی دو کشــور تأییــد و بــه گمــرک ارایــه شــود.

وی ادامــه داد: بــر ایــن اســاس ســازمان توســعه تجــارت الزامــی بــه تصدیــق اســناد کالاهــای تحــت پوشــش موافقــت نامــه تجــارت ترجیحــی ایـران و ترکیـه توسـط نمایندگـی هـای ایـران و ترکیـه توسـط نمایندگیهـای ایــران در آن کشــور نمــی بینــد. در واقــع تحمیــل چنیــن الزامــی مغایــر بــا موافقــت نامــه فــوق اســت و از ســوی دیگــر باعــث ایجــاد تأخی ـر و تحمیــل هزینــه بــه تجــار دو طــرف میشــود.

دبیـر کل شـورای بازرگانـی ایـران و ترکیـه اضافـه کـرد: البتـه اگـر گمـرک تردیــدی در اســناد پیــدا کنــد بــه صــورت مــوردی میتوانــد بــرای محمولههــای مــورد نظــر درخواســت تصدیــق اســناد از نمایندگــی هــای مذکـور نمایـد. البتـه ایـن بدیـن معنـی نیسـت کـه تمامـی کالاهـای تحـت پوشـش الزامـًا بایـد تصدیـق اسـناد داشـته باشـند. طبـق مذاکـرات انجـام شــده و ملاقــات هــای رایــزن بازرگانــی ســازمان تجــارت مســتقر در آنــکارا بــا طــرف تــرک طــرف هــای مقابــل صراحتــًا اعــلام کردنــد کــه در صــورت رفــع الــزام تصدیــق اســناد تجــاری صادرکننــدگان تــرک کالاهــای تحــت شــمول موافــق نامــه ایــن کشــور نیــز آمادگــی دارد الــزام تصدیــق اســناد صادرکننــدگان ایرانــی را بــه فوریــت لغــو کنــد.

ابراهیمـی عنـوان کـرد: ضمنـا از سـوی مرکـز واردات و امـور مناطـق آزاد ویــژه اعــلام شــد کــه گواهــی مبــدأ کالاهــای صــادره توســط اتــاق هــای بازرگانــی دو کشــور تأییــد و بــه صــورت الکترونیکــی بــه گمــرکات دو طــرف ارایـه شـود لـذا تأکیـد میشـود از مطالبـه تصدیـق اسـناد بـه جـز در مـوارد تردیــد در اصالــت اســناد خــودداری شــود. همچنیــن بازرگانــان ایرانــی در ص ـورت مواج ـه ب ـودن ب ـا در خواس ـت تصدی ـق اس ـناد از س ـوی ط ـرف ت ـرک مراتـب را بـه اتـاق بازرگانـی ایـران و ترکیـه یـا مقامـات اتـاق بازرگانـی ایـران در امـور بیـن الملـل یـا رایزنـی اقتصـادی ایـران در آنـکارا را اطـلاع دهنـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.