اعالم لیست کاالهای غیراستانداردتوقیفی

Elm va Sanat Rooz - - اخبار -

مدیــرکل اســتاندارد تهــران از توقیــف تعــدادی کالای غیراســتاندارد در جریــان بازرســیهای بازرســان اسـتاندارد در دو مـاه گذشـته تاکنـون خبـر داد و تأکیـد کــرد: از متخلفیــن بــه دادگاه شــکایت شــد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از اداره کل اســتاندارد اســتان تهــران، در نیمــه نخســت ســال جــاری، کارشناســان اســتاندارد 4500 مــورد بازرســی در قالــب طــرح اجــرای هماهنــگ اســتاندارد در بــازار و 5300 مــورد بازرســی فنــی از واحدهــای تولیــدی انجــام دادنــد؛ کــه در جریــان آن مقادیــر زیــادی کالای غیراســتاندارد توقیــف شــد.

در همیــن راســتا و در جریــان بازرســیهای دو مــاه گذشــته بازرســان اســتاندارد، ســیم و کابــل بــا نامهــای تجارتــی کاســپین خراســان و هــادی کابــل کاشــان، چســب کاشــی بــا نــام تجارتــی ســاروج اسـپادانا، شـیرآلات اهرمـی بـا نـام تجارتـی آذرصنعـت البــرز، ســبزیخردکن بــا نامهــای تجارتــی ســبزایران و آســیا، پیــچ و میلههــای دوســردنده بــا نــام تجارتــی پیچگســتر، الکتروموتــور کولــر بــا نامهــای تجارتــی موتوســن و موتوســاحل را توقیــف کردنــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.