انعقاد نخستین قرارداد فروش برق نیروگاههای خورشیدی تهران

Elm va Sanat Rooz - - انرژی خورشیدی -

اولیـن قـرارداد فـروش تضمینـی بـرق نیـروگاه هـای خورشــیدی نصــب شــده توســط شــهرداری تهــران، منعق ـد ش ـد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از پایـگاه خبـری جامعـه خبــر، مهنــدس امیرحســن جعفــری ورامینــی قائــم مقــام ایــن مرکــز بــا تأکیــد بــر اینکــه در حــال حاضــر کلی ـه کش ـورها از جمل ـه ای ـران ب ـا مش ـکل ان ـرژی روب ـرو هس ـتند، گف ـت: نگران ـی فعل ـی درب ـاره ان ـرژی ناش ـی از ایـن واقعیـت اسـت کـه منابـع نفـت و گاز کـه از مهمترین انــواع انــرژی هســتند، محــدود و پایانپذیرنــد. از طرفـی پدیـدار شـدن بسـیاری از پدیدههـای نامطلـوب محیـط زیسـتی مربـوط بـه مصـرف حامـل هـای انـرژی و ســوختهای فســیلی اســت، چــرا کــه مصــرف آنهــا، عــلاوه بــر انتشــار آلاینــده هــا، باعــث انتشــار گازهــای گلخانــهای و گرمایــش زمیــن مــی گــردد.

وی افــزود: جهــان نیازمنــد تصمیمگیریهایــی تعیینکننــده و اقداماتــی قاطــع در کوتاهمــدت اســت ت ـا از تأثی ـرات و پیامده ـای بیش ـتر بحرانه ـای محی ـط زیس ـتی ب ـه وی ـژه تغیی ـرات اقلی ـم جلوگی ـری گ ـردد. در ایــن راســتا، یکــی از بهتریــن و مؤثرتریــن راهحلهــا، جایگزینــی ســوختهای فســیلی بــا انرژیهــای تجدیدپذیــر اســت.

جعفــری افــزود: ایــن تغییــر رویکــرد و نگــرش نیازمن ـد شناس ـاندن انرژیه ـای تجدیدپذی ـر، آم ـوزش وســیع و تعییــن اســتراتژیهای کارا جهــت مرســوم کــردن اســتفاده از ایــن نــوع انــرژی هــا در زندگــی روزمــرهی مــردم و تغذیــهی صنایــع، کارخانههــا و نیروگاههــا اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــهر تهــران بــه عنــوان بزرگتریــن کلانشــهر ایــران، در بهرهگیــری از انرژیهــای تجدیدپذیــر بــه ویــژه انــرژی خورشــیدی (میانگیــن ســالانه ۴/58 کیلــوات ســاعت بــر مترمربــع) پتانســیل بالایــی دارد، گفــت: کاربــرد انرژیهــای پــاک عــلاوه بــر کاهــش مصــرف ســوخت و کاهــش حامــل هــای انــرژی موجــب کاهــش اثــرات حاصــل از آلایندگــی ســوخت هــای فســیلی نیــز میشــود کــه خـود یکـی از فاکتورهـای اصلـی توسـعه پایـدار شـهری و از اهــداف مدیریــت شــهری در ســال هــای اخیــر در تهــران بــوده اســت.

قائـم مقـام مرکـز مدیریـت محیـط زیسـت و توسـعه پایــدار بــه دیگــر مزایــای گســترش اســتفاده از انرژیهــای تجدیدپذیــر از جملــه کاهــش هزینــه هــا در شــهرداری تهــران بــا توجــه بــه اینکــه ایــن منبــع خــدادادی و رایــگان اســت، اشــاره نمــود و گفــت: از ســوی دیگــر اســتفاده از انرژیهــای تجدیدپذیــر موجــب فرهنگســازی و ارتقــا ســطح آگاهــی مــردم و مســوولین نســبت بــه مقولــه کاربردهــای متنــوع انرژیهــای تجدیدپذیــر و تشــویق ســازمانها و نهادهــای دولتــی بــه اســتفاده از ایــن نــوع انــرژی هــا هــم مــی شــود.

وی در ادامــه اظهارکــرد: در حــال حاضــر بیــش از 200 کیلـووات نیروگاههـای کوچـک مقیـاس خورشـیدی تحـت نظـارت مرکـز مدیریـت محیـط زیسـت و توسـعه پایــدار شــهرداری تهــران نصــب و راهانــدازی شــده کــه اکثـر ایـن نیـروگاه هـا بـا ظرفیتـی کمتـر از 20 کیلـووات در ســاختمان هــا و یــا بوســتانهای شــهرداری تهــران نصـب شـده انـد.

براســاس ایــن گــزارش، اولیــن قــرارداد فــروش تضمینــی بــرق نیــروگاه هــای خورشــیدی نصــب شــده توس ـط ش ـهرداری ته ـران، مرب ـوط ب ـه س ـاختمان نیل ـو واقــع در منطقــه ۶ شــهرداری تهــران اســت کــه در شــهریورماه ســال جــاری منعقــد گردیــد.

ســاختمان نیلــو واقــع در خیابــان حضــرت ولیعصر(عـج) بـا مسـاحت زیربنـای 1350 مترمربـع، در ۵ طبقــه بــا کاربــری اداری، مجهــز بــه یــک نیــروگاه 10 کیلوواتــی، آبگرمکــن خورشــیدی بــا ظرفیــت 400 لیتــر و توربیــن بــادی 400 واتــی بــه عنــوان یکــی از ســاختمانهای انــرژی شــهرداری تهــران اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.