گوگل تجدیدپذیر شد

Elm va Sanat Rooz - - انرژی خورشیدی -

کمپانــی گــوگل اعــلام کــرده اســت کــه ســرانجام پــس از 10 ســال قــادر خواهــد بــود تمــام نیــروی مصرفــی خــود را از منابــع انــرژی تجدیــد پذیــر تأمیــن کنــد.

ب ـه گ ـزارش عص ـر ب ـه نق ـل از زومی ـت، گ ـوگل ت ـا پایــان ســال 2017 قــادر خواهــد بــود انــرژی مــورد نیــاز بــرای دیتاســنتر هــا و همچنیــن دفاتــر اداری خــود را تمامــا از نیــروی بــاد و نیــروی خورشــیدی بــه دســت آورد. ایــن خبــر بــا اینکــه بســیار جالــب توجـــه اســـت، امـــا بـــه هیـــچ عنـــوان غیـــر منتظـــره نیســت. ســال قبــل بــود کــه گــوگل بــرای نخســتین بـــار چنیـــن تصمیمـــی را اعـــلام و همچنیـــن اظهـــار کـــرد کـــه بـــزرگ تریـــن شـــرکت خریـــدار انـــرژی تجدیـــد پذیـــر در دنیـــا اســـت.

در گــزارش ســالانه محیــط زیســت گــوگل، ایــن ش ـرکت اع ـلام ک ـرد ک ـه ی ـک م ـدل قاب ـل اج ـرا ب ـرای دیگ ـر ش ـرکت ه ـا و س ـازمان ه ـا ایج ـاد و راه را ب ـرای اســتفاده انبــوه از انــرژی پــاک همــوار کــرده اســت. ایـن اقـدام گـوگل نـه تنهـا مـی توانـد وجهـه عمومـی شــرکت را نــزد افــکار عمومــی بهتــر کنــد، بلکــه بــا اه ـداف کل ـی آن نی ـز همخوان ـی کام ـل دارد. (ناگفت ـه نمانـد کـه طبـق گـزارش هـا در سـال 2015 گـوگل بـه تنهایــی بــه انــدازه شــهر ســان فرانسیســکو مصــرف ب ـرق داش ـت)

یکــی از مدیــران ارشــد گــوگل در ایــن مــورد در یـک نوشـته اینترنتـی گفـت: مـا بـر ایـن باوریـم کـه گــوگل مــی توانــد ابــزار هایــی بــرای بهبــود زندگــی مـردم تولیـد کنـد و در عیـن حـال وابسـتگی خـود بـه ان ـرژی ه ـای فس ـیلی را نی ـز کاه ـش ده ـد.

یکـی دیگـر از اقدامـات نوآورانـه گـوگل در زمینـه محیـط زیسـت و آب و هـوا، اسـتفاده از سنسـورهای کیفیـت هـوا در خـودرو هـای سیسـتم اسـتریت ویـو اســت. عــلاوه بــر اســتفاده از انــرژی تجدیدپذیــر، گـوگل در پـی آن اسـت کـه دفـن پسـماند هـای خـود را نیـز بـه صفـر درصـد برسـاند.

طبـق گـزارش سـالانه سـال ،2017 نیمـی از 14 دیتاسـنتر ایـن شـرکت در کل جهـان موفـق شـده انـد تـا بـه ایـن هـدف برسـند.گوگل جـولای امسـال اعـلام ک ـرد ک ـه قص ـد دارد نخس ـتین نی ـروگاه ب ـادی خ ـود را از نـروژ خریـداری کنـد.

گــوگل ســال گذشــته قــراردادی 12 ســاله بــرای خریــد 100 درصــد انــرژی تولیــدی نیــروگاه بــادی Tellenes منعقــد کــرد. ایــن شــرکت از انــرژی خری ـداری ش ـده جه ـت پش ـتیبانی چه ـار دیتاس ـنتر اروپایــی خــود کــه در کشــور هــای فنلانــد، بلژیــک، هلنــد و ایرلنــد هســتند، اســتفاده خواهــد کــرد.

یکـی از سـخنگو هـای گـوگل در ایـن رابطـه گفتـه بـود: بـه محـض اینکـه ایـن نیـروگاه کامـلا عملیاتـی شــود، مــا تمــام نیــروی تولیــدی آن را خواهیــم خریـد و انتظـار داریـم در اوایـل سـپتامبر 2017 ایـن اتف ـاق بیفت ـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.