ایران، بازار آینده انرژی

Elm va Sanat Rooz - - انرژی خورشیدی -

کارشناســان صنعــت بــرق و انــرژی معتقدنــد کــه ایـران در طـول یـک سـال خورشـیدی دارای بیـش از 300 روز آفتابـی یـا بـه عبـارت دیگـر، بـه طـور متوسـط دارای حـدود 2800 سـاعت خورشـیدی اسـت؛ امـری کــه ســرمایهگذاری در آن میتوانــد زمینــه ســاز تحولــی بنیــادی در اقتصــاد انــرژی کشــور و البتــه زدودن چهــره آلودگــی از شــهرهای ایــران از جملــه شــهرهای تهــران، خوزســتان، مشــهد و ... باشــد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایســنا، باتوجــه بــه پتانســیلهای بــالای انــرژی تجدیدپذیــر در ایــران بایــد تاکنــون شــاهد پیشــرفتهای بیشــتری در ایــن حـوزه میبودیـم امـا موانـع متعـددی بـرای ارتقـا ایـن انـرژی وجـود داشـت و ایـن در حالـی اسـت کـه آلمـان بـا دارا بـودن کمتـراز نیمـی از روزهـای آفتابـی ایـران، ه ـم اکن ـون بی ـش از 70 ه ـزار م ـگاوات ظرفی ـت نص ـب شــده خورشــیدی دارد، همچنیــن ایــران از جملــه معــدود کشــورهای دنیاســت کــه دارای شــدت انــرژی بالاتــر از ســطح متوســط جهانــی اســت.

از ســوی دیگــر آمارهــا نشــان میدهــد ایــران از نظـر شـدت مصـرف انـرژی، ۵.2 برابـر متوسـط جهانـی و 10 برابــر کشــورهای اروپایــی شــدت مصــرف انــرژی دارد.بــه همیــن خاطــر بــه نظــر میرســد توســعه انرژیهــای نــو در کشــور میتوانــد در حــل بســیاری از مشــکلات مربــوط بــه اقتصــاد انــرژی و مشــکلات اجتماعــی و بهداشــتی مؤثــر باشــد. خوشــبختانه دولــت در ســالهای اخیــر ایــن امــر مهــم را درک کــرده و بــا پیوســتن بــه توافقنامــه پاریــس در ســال ،2015 عمـلا گام بزرگـی در راسـتای ایفـای مسـوولیت اجتماعــی و تعهــدات جهانــی خــود برداشــت.

گزارشهــا حاکــی از ایــن اســت کــه وزارت نیــرو برنامــه دارد در راســتای اجــرای تعهــدات کشــور در توافقنامـه پاریـس و اسـناد بالادسـتی کشـور از جملـه برنامـه ششـم توسـعه، در ۵ سـال آینـده میـزان تولیـد بــرق از انرژیهــای نــو در کشــور را بــه حــدود 5000 مـگاوات و سـهم انرژیهـای پـاک (بـا احتسـاب انـرژی بــرق آبــی) در ســبد انــرژی کشــور را تــا پایــان برنامــه ششــم بــه 26 هــزار مــگاوات برســاند.

البتــه در ســالهای اخیــر در حــوزه توســعه انرژیهــای پــاک در کشــور قدمهــای بســیار بزرگــی برداشــته شــده اســت، قدمهایــی کــه از چشــمان تیزبیــن آژانــس بیــن المللــی انــرژی نیــز دورنمانــده و باعــث شــد تــا در گــزارش اخیــر ایــن ســازمان، ایــران فعالتریــن کشــور خاورمیانــه در حــوزه توســعه انرژیهــای نــو لقــب بگیــرد.

جالـب اینکـه در قالـب اجـرای همیـن سیاسـتها، اخیــرا ایــن وزارتخانــه قــراردادی را بــا یــک شــرکت انگلیســی بــرای تولیــد حــدود 600 مــگاوات نیــروگاه خورشــیدی در یکــی از اســتانهای جنوبــی کشــور امضــا کــرد کــه در صــورت ســاخت، در نــوع خــود میتوانــد یکــی از بزرگتریــن نیروگاههــای خورشــیدی جهــان لقــب گیــرد. همچنیــن چنــدی پیــش یــک شــرکت نــروژی قــراردادی بــرای ســاخت یـک نیـروگاه 120 مگاواتـی خورشـیدی بـا ایـران امضـا کــرده کــه قابلیــت افزایــش تــا 500 مــگاوات را دارد.

عـلاوه بـر ایـن قـرار اسـت در طـی 10 سـال آینـده یـک شـرکت ایتالیایـی بـا سـرمایه گـذاری بالـغ بـر ۵.1 میلیــارد دلار اقــدام بــه ســاخت یــک نیــروگاه خورشـیدی 1000 مگاواتـی در ایـران کنـد؛ نیروگاهـی کــه اگــر احــداث شــود میتوانــد بزرگتریــن نیــروگاه خورشــیدی کشــور لقــب گیــرد.

در همیــن رابطــه عدنــان امیــن مدیــر کل آژانــس بیــن المللــی انرژیهــای تجدیدپذیرمعتقــد اســت کــه ایـران بـازار آینـده انـرژی اسـت و زمینههـای سـرمایه گــذاری فراوانــی در بخــش انرژیهــای تجدیــد پذیــر در ایــران وجــود دارد.

وی بــا بیــان اینکــه اتحادیــه اروپــا ارزش زیــادی بــرای ظرفیتهــای ایــران قائــل اســت و بــه همیــن خاطــر، فرصــت و زمینــه مناســبی را فراهــم خواهــد کــرد تــا ســرمایه گــذاران خارجــی بتواننــد در بــازار انـرژی ایـران سـرمایه گـذاری کننـد بـر ایـن بـاور اسـت کــه بــا همــکاری متقابــل میتــوان بــه اهــداف بــزرگ رســید و ســوخت یــا موتــور دسترســی بــه اهــداف جهــان را فراهــم کــرد.

بهگفتـه وی، اگـر سیاسـت دقیقـی در پیـش گرفتـه شــود میتــوان هزینــه انرژیهــای تجدیــد پذیــر در ایــران را کاهــش داد بهطوریکــه هزینــه تولیــد انــرژی خورشــیدی در ایــران میتوانــد تــا ۵۴ درصــد کاهــش یاب ـد.

همچنیــن هوشــنگ فلاحتیــان معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی بــا اشــاره بــه پتانســیلهای بـالای انـرژی تجدیدپذیـر در ایـران گفـت کـه براسـاس مطالعـات صـورت گرفتـه حداقـل بـه طـور میانگیـن 15 هــزار مــگاوات ظرفیــت کامــلا اقتصــادی بــرای نصــب نیــروگاه بــادی در ایــران وجــود دارد.

وی بــا بیــان اینکــه وزارت نیــرو برنامههــای متعـددی را بـرای ارتقـا تولیـد انرژیهـای تجدیدپذیـر در نظــر گرفتــه اســت، تصریــح کــرد: در طــول ســه سـال گذشـته عـلاوه بـر فضـا و بسـتر مناسـب قوانیـن و مقرراتـی بـا بهرهگیـری از تجربـه کشـورهای پیشـرفته در ایــن زمینــه تدویــن شــده اســت.

فلاحتیــان بــا اشــاره بــه تعرفهگــذاری مناســب در بخــش انرژیهــای تجدیدپذیــر، ادامــه داد: خریــد انــرژی تجدیدپذیــر بــه صــورت تضمینــی در یــک دوره 20 ســاله صــورت میگیــرد و بایــد گفــت وجــود ایــن قوانیــن و مقــررات و شــرایط جغرافیایــی ایــران روز بــه روز مــا را بــه دســتیابی بیشــتر بــه اســتفاده از انرژیهــای تجدیدپذیــر نزدیکتــر میکنــد.

بـه گفتـه معـاون وزیـر نیـرو در امـور بـرق و انـرژی، براســاس پیشبینیهــای وزارت نیــرو در طــول 10 ســال آینــده 7500 تــا 10 هــزار مــگاوات از تولیــد بــرق کشــور بــه انرژیهــای تجدیدپذیــر اختصــاص می یا بــد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.