حضور فعال ایران در فرصت های تجارت جهانی گاز

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز -

مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران، بــا اشــاره بــه مدیریــت تأمیــن گاز کشــور گفــت: مدیریــت تجدیــد ســاختار صنعــت گاز و حضــور فعــال در فرصتهــای تجــارت جهانــی گاز را از مهمتریــن برنامههــای شــرکت ملــی گاز ایــران در آینــده اســت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از گــروه اقتصــادی آنــا از شــرکت ملــی گاز ایــران، مجم ـع عمومــی ع ـادی س ـالیانه شــرکت ملــی گاز ای ـران متعلــق ب ـه ســال 1394 بــه طــور فوقالعــاده بــا حضــور اعضــای مجمــع برگــزار شــد.

در ایــن جلســه کــه بــا حضــور اعضــای مجمــع شــامل نماینــدگان وزارتخانههـای اقتصـاد و دارایـی، کار و امـور اجتماعـی، صنعـت، معـدن و تجــارت، وزارت نیــرو، ســازمان حسابرســی و بــا ریاســت محمدمهــدی رحمت ـی، مع ـاون وزی ـر در ام ـور برنامهری ـزی وزارت نف ـت (ب ـه ج ـای زنگن ـه وزیـر نفـت بـه عنـوان رییـس مجمـع) و اعضـای هیأتمدیـره شـرکت ملـی گاز ایـران برگـزار شـد، حمیدرضـا عراقـی، معـاون وزیـر و مدیرعامـل شـرکت ملــی گاز ایــران گــزارش کاملــی از برنامههــا و اهــداف فعلــی و نیــز آتــی شــرکت را ارایــه کــرد.

عراقـی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه میـزان صـادرات گاز قبـل از انقــلاب و ســوخت جایگزیــن در ابتــدای انقــلاب، اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: همــه ایــن مــوارد و نیــز تأمیــن گاز کشــور از ســال 1369 تــا 1393 و مدیریـت گازی کشـور از سـال 93 تاکنـون، چارچوبهـای اصلـی سیاسـت شــرکت ملــی گاز ایــران را تشــکیل میدهنــد.

معـاون وزیـر نفـت در امـور گاز در ادامـه، صـادرات گاز ایـران را بـا خـط لولــه بــه کشــورهای همســایه، ثبــات تولیــد و حضــور در بازارهــای بــزرگ جهانــی، کســب تکنولــوژی LNG و تنــوع بخشــی بــه صــادرات و رســیدن بـه بـازار ایـدهآل صـادرات گاز کـه همـان LNG و خطـوط انتقـال اسـت را از عمدهتریـن مـواردی برشـمرد کـه از سـوی شـرکت ملـی گاز ایـران در حـال پیگیــری و برنامهریــزی اســت.

وی در پایـان بـا اشـاره بـه ایـن نکتـه کـه تـابآوری خطـوط انتقـال گاز هماکنــون در بهتریــن حالــت خــود قــرار دارنــد، گفــت: ایــن مســأله باعــث مــی شــود تــا مشــکلی در توزیــع گاز در کشــور بوجــود نیایــد و جمعیــت 70 میلیونــی بهرهمنــد از گاز طبیعــی در کشــور، دچــار مشــکل نشــوند.

گفتنـــی اســـت کـــه در ادامـــه ایـــن جلســـه و پـــس از ارایـــه گـــزارش مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی گاز ایـــران، گـــزارش حســـابرس قانونـــی قرائـــت و توضیحـــات لازم ارایـــه و در نهایـــت، صورتهـــای مالـــی ســـال 1394 ایـــن شـــرکت تصویـــب شـــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.