ضرورت آیندهنگری در برنامهریزی تولید و مصرف گاز

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز -

بــدون تردیــد در حــال حاضــر «گاز» در اســتراتژیهای وزارت نفــت جایــگاه مهمــی را تصاحــب کــرده اســت؛ بــه طــوری کــه بــر اســاس اولویته ـای ای ـن وزارتخان ـه ب ـا تکمی ـل و راهان ـدازی فازه ـای ‪22، ٤1، 31،‬ ‪٤2 32،‬ و سـایر فازهـای پـارس جنوبـی در کنـار اتصـال قسـمتهای دیگـر کشـور بـه شـبکه سراسـری خطـوط گاز، عمـلا بخـش مهمـی از انـرژی کشـور از طریــق ایــن منبــع تأمیــن خواهــد شــد.

مطابــق هدفگذاریهــا پــس از توســعه کامــل فازهــای پــارس جنوبــی تولیـد گاز از ایـن مجتمـع بـه ٠٠7میلیـون مترمکعـب در روز خواهـد رسـید. بـه طـور کلـی بـا ورود 11 فـاز جدیـد میـدان گازی پـارس جنوبـی بـه مـدار تولیـد در دولـت یازدهـم، هماکنـون ظرفیـت تولیـد گاز غنـی از ایـن میـدان بــه حــدود ٠65 میلیــون متــر مکعــب در روز بالــغ میشــود. در یــک رکــورد بیســابقه حجــم تولیــد گاز در کشــور در اســفند مــاه 13٩5 بــه ســطح ٠٨٨ میلیــون متــر مکعــب در روز افزایــش یافــت کــه بــا بهرهبــرداری از پروژههــا و طرحهــای جدیــد، نویــد آن مــیرود کــه تولیــد آن در زمانــی نــه چنــدان دور بـه بیـش از 2.1میلیـارد متـر مکعـب در روز برسـد. متخصصـان صنعـت نفـت در دولـت یازدهـم تعـداد 11 فـاز جدیـد میـدان گازی پـارس جنوبـی را بـه مـدار تولیـد وارد کردنـد و قـرار اسـت 5 فـاز مهـم و راهبـردی باقیمانـده پــارس جنوبــی تــا پایــان ســال 13٩7 رســما بــه بهرهبــرداری برســد کــه بــه ایــن ترتیــب گام بزرگــی در مســیر توســعه صنعــت نفــت، افزایــش قــدرت اقتص ـادی کش ـور و تأمی ـن پای ـدار ان ـرژی کش ـور برداش ـته خواه ـد ش ـد.

ایـن میـزان اسـتحصال گاز از میـدان پـارس جنوبـی در کنـار تولیـدات س ـایر مناب ـع داخل ـی، وض ـع کش ـور را ب ـرای رف ـع نی ـاز داخ ـل در ح ـد قاب ـل قبولــی پایــدار نــگاه خواهــد داشــت کمــا اینکــه بــا برداشتهشــدن ســد تحریــم فعالیتهــای حــوزه تولیــد گاز شــتاب بیشــتری گرفــت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.