توتال ایران را ترک نمیکند

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز -

منص ـور معظم ـی، مع ـاون س ـابق وزارت نف ـت، معتق ـد اس ـت ترام ـپ در سـخنرانیاش حـرف تـازهای بـرای گفتـن نداشـته و نمیتوانـد خطـری بـرای صنعـت نفـت ایـران داشـته باشـد.

معظمــی گفــت: ســخنان دور از شــأن و نزاکــت ترامــپ صرفــا تکــرار حرفهــای گذشــته او بــود و بــه نظــرم رییسجمهــور روحانــی بــه خوبــی و عالمان ـه پاس ـخ او را داد. ام ـا آی ـا س ـخنان ترام ـپ تأثی ـری ب ـر صنع ـت نف ـت و گاز مــا خواهــد داشــت؟ پاســخ ایــن ســؤال احتمــالا خیــر اســت. آنچنــان کــه شــاهد بودیــم ســخنان ترامــپ بــا موضعگیــری محکــم اروپــا روبــهرو شـد و نهتنهـا برجـام پـاره نشـد بلکـه بـه نوعـی انسـجام بیشـتری هـم پیـدا کـرد. همچنیـن دیدیـم کـه ترامـپ بـار تصمیمگیـری در اینبـاره را بـه دوش کنگ ـره س ـپرد ک ـه نش ـان میده ـد دس ـت او ب ـرای اعم ـال فش ـار روی ای ـران خال ـی اس ـت.

اگــر بخواهــم خیلــی بدبینانــه نــگاه کنــم ممکــن اســت ایــن اقدامــات خصمانـه آمریـکا باعـث شـود بانکهـای خارجـی در زمینـه مبـادلات مالـی بــا ایــران کمــی محتاطانهتــر عمــل کننــد کــه آن هــم تأثیــر جــدی بــر وضعیــت مــا نخواهــد داشــت چــون هماکنــون هــم بانکهــای بــزرگ خارجــی دادوســتدی بــا مــا ندارنــد. بــه نظــر وزارت نفــت، بانــک مرکــزی و وزارت صنعــت، معــدن، تجــارت و ســایر ارگانهــای درگیــر در آینــده بایــد جدیتــر از گذشــته بــه جــذب ســرمایههای خارجــی بپردازنــد و ایــن امــر بــه هیچوجــه نشــدنی نیســت چراکــه مــا تجربــه بزرگتریــن جــذب سـرمایهها را در دوران اصلاحـات از اروپـا داشـتیم و ایـن در حالـی بـود کـه از طــرف آمریــکا تحریــم بودیــم.

ضمنـا ایـن اظهـارات ترامـپ احتمـالا باعـث خواهـد شـد اروپاییهـا در اجــرای برجــام جدیتــر شــوند و فرصتهــای اقتصــادی بیشــتری بــرای ایـران بـه وجـود بیایـد. معظمـی همچنین اضافـه کرد: بـه نظرم شـرکتهایی ماننـد توتـال بـا برنامهریـزی قبلـی و سـنجیدن شـرایط بـه ایـران آمدهانـد و مطمئنـا تحـت تأثیـر چنیـن اقداماتـی ایـران را تـرک نخواهنـد کـرد.

درحالیکــه دونالــد ترامــپ، رییسجمهــور آمریــکا در ســخنان روز جمعــه خــود بــر افزایــش فشــارها بــر ایــران از طریــق تصویــب تحریمهــای جدیــد تأکیــد کــرد، کارشناســان بانــک مرکــزی از بیتأثیربــودن ایــن تهدیـدات بـر رونـد رو بـه رشـد قراردادهـای تأمیـن مالـی بانکهـای ایرانـی بـا بانکهـای بینالمللـی خبـر میدهنـد. بـه گفتـه بانـک مرکـزی تهدیـدات ترامــپ ارتبــاط چندانــی بــا نظــام بانکــی کشــور نــدارد و بههمیندلیــل نیــازی بــه واکنــش ایــن بانــک نیــز وجــود نخواهــد داشــت. بــه گفتــه یــک منبــع آگاه در بانــک مرکــزی تحریمهــای آمریــکا مســأله تــازهای نیســت و تفــاوت عمــده ایــن تهدیــدات بــا تحریمهــای گذشــته منزویبــودن ایــالات متحـده در برنامهریـزی و اجـرای آنهاسـت کـه عمـلا ایـن تحریمهـا را بیاثـر خواهــد کــرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.