تعیین و تکلیف 20 طرح پتروشیمی

Elm va Sanat Rooz - - پتروشیمی -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از آریــا بــازار، احمــد زارعــی سرپرســت مدیری ـت ط ـرح ه ـای ش ـرکت مل ـی صنای ـع پتروش ـیمی درب ـاره ط ـرح ه ـای غیرفعــال در صنعــت پتروشــیمی اظهــار کــرد: کمیتــه بازنگــری مجوزهــای طــرح هــای پتروشــیمی در شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بــه منظــور فعـال شـدن ایـن طـرح هـا تشـکیل شـده اسـت و نظـارت کاملـی بـر رونـد فعالیــت طــرح هــای توســعه ای در صنعــت وجــود دارد.

وی ب ـا اش ـاره ب ـه ای ـن ک ـه از تم ـام مدیری ـت ه ـای ش ـرکت مل ـی صنای ـع پتروش ـیمی در کمیت ـه بازنگ ـری مجوزه ـای ط ـرح ه ـای پتروش ـیمی حض ـور دارنـد، افـزود: جلسـات ایـن کمیتـه بـه صـورت مسـتمر برگـزار و تـک تـک ط ـرح ه ـای غیرفع ـال ای ـن صنع ـت بررس ـی م ـی ش ـود.

سرپرســت مدیریــت طــرح هــای شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بــا بیــان ایــن کــه حــدود 20 طــرح صنعــت پتروشــیمی در کمیتــه بازنگــری مجوزهـای طـرح هـای پتروشـیمی در حـال بررسـی هسـتند، گفـت: موانـع ع ـدم پیش ـرفت ای ـن ط ـرح ه ـا ب ـا مدی ـران مربوط ـه در ح ـال بررس ـی اس ـت.

زارعـی بـا اشـاره بـه ایـن کـه هـدف ایـن کمیتـه فعـال کـردن طـرح هـای غیرفعـال صنعـت پتروشـیمی اسـت، تصریـح کـرد: تمـام فرصت و کمـک های لازم بـرای فعـال شـدن ایـن طـرح هـا بـه مدیـران و مجریـان داده مـی شـود و پـس از اتمـام فرصـت بـاز هـم میـزان پیشـرفت طـرح بررسـی مـی شـود.

وی ادامــه داد: درصورتــی کــه پــس از پایــان فرصــت هــای داده شــده، طرحـی نتوانسـت بـه پیشـرفت لازم برسـد، آن طـرح از سـوی کمیتـه بازنگری مجوزهــای طــرح هــای پتروشــیمی بــه هیــأت مدیــره شــرکت ملــی صنایــع پتروشـیمی بـه منظـور تصمیـم گیـری دربـاره مجـوز طـرح معرفـی مـی شـود.

سرپرســت مدیریــت طــرح هــای شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بــا بیــان ایــن کــه تاکنــون مجــوز برخــی از طــرح هــای غیرفعــال پتروشــیمی لغـو شـده اسـت، گفـت: بـرای سـاخت یـک مجتمـع پتروشـیمی بایـد تمـام شــرایط زیســت محیطــی، تأمیــن آب و خــوراک، انتقــال محصــول و نــوع محصــول تولیــدی و همــه مــوارد بایــد بررســی شــوند.

فرنازعلــوی مدیــر برنامــه ریــزی و توســعه شــرکت ملــی صنایــع پتروشـیمی نیـز چنـدی پیـش بـا اشـاره بـه ضـرورت شـتاب بخشـی در رونـد ســاخت و تکمیــل طــرح هــای مختلــف توســعه ای درصنعــت پتروشــیمی ایـران اظهـار کـرد: افـزون برسـاخت طـرح هـای جدیـد کـه نیازمنـد جـذب سـرمایه گـذاری اسـت بـرای تکمیـل طـرح هـای هـای نیمـه تمـام نیـز بایـد منابــع مالــی جدیــد بــه طــرح هــا اختصــاص یابــد تــا بیــش از ایــن شــاهد وقفــه در ســاخت نباشــیم.

مدیربرنامـه ریـزی و توسـعه شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی افـزود: مـا ب ـه عن ـوان تس ـهیل گ ـر و حمای ـت کنن ـده ب ـه دنب ـال آن هس ـتیم ک ـه برنام ـه هـای توسـعه ای پیـش بینـی شـده در موعـد مقـرر بـه بهـره بـرداری برسـند امــا بــه دلیــل وجــود برخــی مشــکلات شــاهد عــدم پیشــرفت مطلــوب و یــا توق ـف س ـاخت در برخ ـی از ط ـرح ه ـا هس ـتیم و بارزتری ـن دلی ـل انه ـا ع ـدم وج ـود مناب ـع مال ـی لازم اســت و درای ـن مس ـیر بای ـد ســرمایه گ ـذاری ه ـای داخل ـی و خارج ـی گس ـترده ای ص ـورت پذی ـرد.

وی بـا بیـان ایـن کـه برخـی از طـرح هـا کـه سـهامداران آنهـا نمـی توانند فراینــد ســاخت و تکمیــل را محقــق کننــد مــی تواننــد بــه دیگــر ســرمایه گــذاران علاقــه منــد واگــذار شــود گفــت: در صــورت همــکاری و تعامــل ســهامداران ایــن گونــه طــرح هــا ، مــی تــوان بــا انتخــاب ســرمایه گــذاران جدیــد اقــدام بــه ســاخت و یــا تکمیــل ایــن طــرح هــا کــرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.