مشارکت جدید آلمان در صنعت پتروشیمی ایران

Elm va Sanat Rooz - - پتروشیمی -

مدیرعامــل شــرکت پتروشــیمی مــارون از آغــاز مطالعــات مهندســی اج ـرای دو ط ـرح جدی ـد ب ـازآوری ات ـان و افزای ـش تولی ـد اتیل ـن ب ـا مش ـارکت لینـده آلمـان خبـر داد و گفـت: در کنـار اتیلـن، تولیـد پروپیلـن هـم بـا اجـرای ایــن طــرح ســالانه حــدود 100 هــزار تــن افزایــش مییابــد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از گـروه اقتصادی آنـا، رحیم شـریف موسـوی در تشـریح آخریـن وضعیـت امضـای دو قـرارداد همـکاری با شـرکت لینـده آلمان بــرای اجــرای طرحهــای افزایــش ظرفیــت تولیــد اتــان و اتیلــن در مجتمــع پتروشــیمی مــارون، گفــت: بــه منظــور افزایــش ظرفیــت دریافــت خــوراک اتـان و افزایـش ظرفیـت تولیـد اتیلـن قـراردادی بـا لینـده در دو بخـش خریـد لایسـنس و انجـام مهندسـی امضـا شـده اسـت.

مدیرعامــل شــرکت پتروشــیمی مــارون بــا اعــلام اینکــه هــم اکنــون مطالعـات مهندسـی اجـرای ایـن طرحهـا از سـوی شـرکت لینـده آلمـان آغـاز شـده اسـت، تصریـح کـرد: قـرار اسـت بخشـی از خـوراک مـورد نیـاز ایـن طرح از ‪NGL 1500‬ ک ـه در مش ـعلها در ح ـال س ـوختن ب ـوده جم ـع آوری و ب ـرای تولیـد محصـولات در اختیـار پتروشـیمی مـارون قـرار داده شـود.

وی بـا تأکیـد بـر اینکـه بـا اجـرای ایـن طـرح عـلاوه بـر افزایـش ظرفیـت دریافـت خـوراک اتـان، تولیـد اتیلـن هـم افزایـش مـی یابـد، اظهـار داشـت: بــر ایــن اســاس پی ـش بینــی میشــود ب ـا اج ـرای ایــن ط ـرح ظرفیــت تولی ـد اتیلـن از 1.1 میلیـون تـن بـه بیـش از 1.2 میلیـون تـن در سـال افزایـش یابد.

شــریف موســوی تأکیــد کــرد: در کنــار افزایــش ظرفیــت تولیــد اتیلــن، تولیــد پروپیلــن هــم حــدود 100 هــزار تــن در ســال افزایــش مییابــد.

مدیرعامـل شـرکت پتروشـیمی مارون پیشـتر در حاشـیه برگـزاری مجمع عــادی ســالانه پتروشــیمی مــارون بــا اعــلام اینکــه پیــش بینــی میشــود بــا ســاخت ایــن واحــد جدیــد ظرفیــت تولیــد محصــولات الفینــی پتروشــیمی م ـارون ح ـدود 17 درص ـد افزای ـش یاب ـد، خاطرنش ـان ک ـرده ب ـود: ای ـن ط ـرح جدیـد بـا هـدف تأمیـن خـوراک واحدهـا و افزایـش ظرفیـت تولیـد پروپیلـن و پلــی پروپیلــن اجرایــی میشــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.