در انتظار اجرایی شدن وعده انتخاباتی

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

ماههـا از اشـاره معـاون اول رییـس جمهـور و فرمانـده اقتصـاد مقاومتـی مبنـی بـر کنتـرل مصـرف ارز در بحـث واردات خـودرو گذشـته اسـت . وزیـر پیشـین صنعـت، معـدن و تجـارت راه عـلاج فـوری را در حـذف واردکننـدگان خاکسـتری دیـد امـا در اواخـر بهـار بـا شـتاب اسـتفاده از ثبـت سـفارشهای موجـود، میـزان واردات اوج گرفـت و وزیـر در آسـتانه خداحافظـی تصمیـم گرفــت کل صــورت مســأله واردات خــودرو را پــاک کنــد تــا رونــد جدیــدی بـرای واردات خـودرو بنویسـد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از پایــگاه خبــری پــدال نیــوز، طرحهــای اولیــه کــه بــا مخالفــت مواجــه شــد ســهمیه واردات خــودرو را منطبــق بــر تولیـد و صـادرات خـودرو و قطعـه کـرده بـود. رویـهای پیچیـده لازم بـود تـا حسـابوکتاب کنـد و چرتکـه بینـدازد و قطعـا چندیـن امضـا طلایـی در ایـن بیـن خلـق میشـد کـه کسـی را یـارای پاسـخگوی بـه عملکـرد چنیـن طرحی نبــود. هفتههــا میگذشــت و وزیــر در آســتانه خداحافظــی زمــان را بــرای تعییـن تکلیـف واردات خـودرو از دسـت داد. هـر هفتـه معاونـان و مدیـران وزارتخانـه مسـوول وعـده گشـایش دادنـد و اتفاقـی نیفتـاد. زمـان گذشـت تـا وزیـر جدیـد رأی اعتمـاد بگیـرد و بـر مسـند بنشـیند و ببینـد کـه اوضـاع بـر کدامیـن مـدار اسـت. بازهـم هفتههـا گذشـت و شـایعات بازگشـایی ثبـت سـفارش واردات همچنـان ادامـه پیـدا کـرد امـا هیـچ اتفاقـی نیفتـاد. طـرح واردات سـهمیهای خـودرو کـه قطعـا در ادامـه بهبـود پیشـنهاد وزیـر قبلـی صنعــت بــود در رســانهها منتشــر شــد کــه ایــن طــرح هــم بــه دلیــل ایجــاد محدودیته ـای غی ـر تعرفــهای راهــی بــرای تصویــب پیــدا نک ـرد.

وزیــر جدیــد کــه ســابقه وزارت بازرگانــی را دارد از ایدههــای ایجــاد حلقـه وصـل تولیـد و واردات دسـت برداشـت. سـه نکتـه مهـم دربـاره وزیـر جدیــد صنعــت، معــدن و تجــارت و واردات خــودرو قطــع بــه یقیــن اســت؛ نخس ـت آنک ـه او ب ـر اس ـاس روحی ـات خ ـود، خواه ـان حض ـور واردکنن ـدگان خاکســتری بــه بــازار واردات خــودرو اســت.

دوم آنکـه بـه مکتـب کنتـرل تعرفـهای اعتقـاد دارد و سـومین مـورد محدودیـت آنکـه واردات خودروهـای بـالای دو هـزار و پانصـد سیسـی را قبـول نـدارد.

ایــن ســه مــورد سرنوشتســاز واردات خــودرو از زوایــای مختلــف روحیــات خــاص وزیــر جدیــد قابلبررســی اســت کــه مجموعــهای از دانســتهها و نادانســتههای دیدگاههــای شــخصی و مشــاوران غیررســمی نزدیــک بــه وی را نشــان مــی دهــد.

حـالا اینکـه بـا حـذف واردکننـدگان خاکسـتری هـدف فرمانـده اقتصـاد مقاومتــی یعنــی معــاون اول رییــس جمهــور محقــق شــد یــا خیــر کســی جـواب روشـنی نـداد چـون وقتـی فعالیـت واردکننـدگان خاکسـتری خـودرو ممنـوع شـد تـا اتمـام ثبـت سفارشـات آنـان شـش مـاه زمـان باقـی مانـده ب ـود و اتفاق ـا همی ـن نکت ـه باع ـث ش ـد آم ـار واردات خ ـودرو در اول س ـال 96 بســیار بــالا بــرود. در آخریــن ویرایشهــای رویــت شــده اخیــر، مجــددا واردکننــدگان خاکســتری مجــاز بــه واردات شــده انــد . اینکــه تــوان مالــی قابلتوجــه واردکننــدگان خاکســتری و قــدرت مانــور بســیار زیــاد آنهــا بــا اقتصـاد مقاومتـی در یـک راستاسـت یـا خیـر ، بایـد منتظـر تصمیـم نهایـی هیـأت دولـت مانـد کـه مجـوز حضـور آنهـا را بـه میـدان خواهـد داد یـا خیـر.

در ایـن میـان نکتـه مهـم و بسـیار خطرنـاک ویرایـش اخیـر وزیـر صنعـت بــر سرنوشــت واردات خــودرو، ایجــاد طبقــات پیچیــده و بســیار خطرنــاک بـرای تعییـن تعرفـه واردات خـودرو اسـت.

یکــی از مشــکلاتی کــه بدنــه کارشناســی و مدیریتــی مرتبــط بــا ایــن پـروژه در وزارتخانـه بـا آن مواجـه هسـتند و بـدون تردیـد هیچکـس جـرأت پاسـخگویی بـه مشـکلات آن را نخواهـد داشـت ایـن اسـت کـه اکنـون چـه کنیــم تــا واردات خــودرو محــدود شــود. اینکــه بــا هــر مصوبــهای و بــا هــر سـطحی از بـالا بـردن تعرفـه و ایجـاد محدودیتهـای دیگـر چقـدر میتـوان بــه عملکــرد محدودکننــده نهایــی امیــدوار بــود هیچکــس بــدون تردیــد قــدرت پیشبینــی نخواهــد داشــت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.