مشـارکت با خودروسازان جهانی، راه نجات صنعت خودرو

Elm va Sanat Rooz - - خودرو -

بــرای بــرون رفــت از شــرایط موجــود و دســتیابی بــه کیفیــت و تنــوع تولیــد، مشــارکت بــا برندهــای جهانــی بــه تدریــج میتوانــد صنعــت خــودروی ایــران را از اوضــاع فعلــی خــارج کــرده و باعــث نجــات آن شــود

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از اخبــار خــودرو، طبــق برنامــه راهبــردی جدیـد در حـوزه صنایـع مختلـف کـه بـا ویرایـش دوم ارایـه شـده اسـت، بـه خودروســازی پرداختــه شــده و بــر لــزوم «مشــارکتهای خارجــی» بــرای توســعه ایــن صنعــت، تأکیــد شــده اســت.

ایــن برنامــه در واقــع همــان ســند اســتراتژی صنایــع کشــور از جملــه خودروســازی اســت کــه تصویــری از ســال 1404 صنعــت ایــران ارایــه میدهــد. اگرچــه سـند اسـتراتژی 1404 خودروسـازی کشور در ویرایـش دوم نیـز تغییـر چندانـی نکـرده، امـا بـاز هـم بـر لـزوم مشـارکتهای خارجـی بـرای توســعه ایــن صنعــت تأکیــد و بــه برنامههــا و الزامـات بـرای دسـتیابی بـه اهـداف موردنظـر پرداخت ـه ش ـده اس ـت.

بایــد ســرمایهگذاران خارجــی را مجــاب ک ـرد ت ـا در کن ـار مش ـارکت اقتص ـادی، انتق ـال دان ـش و تکنول ـوژی را نی ـز در صنع ـت خ ـودرو فعـال کننـد.

البتــه ایــن همــکاری و مشــارکت بــه معنــای وابســتگی صــرف بــه خارجیهــا و تــداوم مونتــاژ کاری در خودروســازی کشــور نیســت؛ بلکــه در اصــل بــر انتقــال تکنولــوژی و فنــاوری (از ســوی شــرکتهای خارجــی بــه صنعـت خـودروی ایـران) و دسـتیابی بـه قـدرت طراحـی و توسـعه محصـول تأکیــد میکنــد.

در واقــع طبــق اســتراتژی دولــت و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، مشــارکتهای بینالمللــی خودروســازان بایــد در راســتای ســرمایهگذاری خارجــی، انتقــال تکنولــوژی، توســعه صــادرات و دســتیابی بــه دانــش و قــدرت طراحــی (چــه در حــوزه محصــول و چــه در بخــش قطعــات و پلتفــرم) باشــد.

ب ـر ای ـن اس ـاس، ش ـرکتهای خودروس ـاز خارج ـی ک ـه قص ـد حض ـور در ایـران را دارنـد، بایـد ضمـن سـرمایهگذاری مسـتقیم، دانـش فنـی خـود را نیــز بــه خودروســازان داخلــی انتقــال داده و همچنیــن داخلیســازی قطعــات را پیــش ببرنــد.

عض ـو کمیس ـیون صنای ـع و مع ـادن مجل ـس ش ـورای اس ـلامی در زمین ـه مشــارکت خارجیهــا در صنعــت خــودروی داخلــی میگویــد : «امــروز تحــول و ارایــه خدمــات بهتــر بــه مشــتریان، ارتقــا ســطح تولیــدات و دســتیابی بــه رضایتمنــدی مصرفکننــدگان در گــرو همــکاری مشــترک بــا شـرکتها و برندهـای معتبـر جهانـی اسـت.»

ســیدمهدی مقدســی تأکیــد میکنــد: «در راســتای چنیــن جریانــی اســت کــه بــه خــودی خــود ســطح اســتاندارد تولیــدات خــودرو در ایــران ارتقــا خواهــد یافــت، از ایــن رو بــه نظــر میرســد در وضعیــت فعلــی خودروســازی کشــور، بهتریــن راه بــرای توســعه صنعــت و بــازار و اســتانداردها، مشــارکت بــا خارجــی هاســت.»

بــه گفتــه ایــن عضــو کمیســیون صنایــع مجلــس دهــم، از آنجــا کــه در مشــارکت بــا برندهــای معتبــر جهانــی و دســتیابی بــه اســتانداردهای بیــن المللــی، موضــوع صــادرات نیــز مطــرح اســت، بیشــک ایــن جریــان باعــث ارتقــا تولیــدات خودرویــی و تحــول بــازار خودروســازان خواهــد شــد.

در صنعــت خــودرو واقعیــت ایــن اســت کــه برخــورداری از روشهــای مختلــف «خودروســاز شــدن» بــه عوامــل متعــددی بســتگی دارد. امــا کارشناسـان ایـن حـوزه بـرای نجـات ایـن صنعـت، اسـتفاده از دانـش فنـی کشــورهای پیشــرفته را الزامــی میداننــد.

مهــدی مقدســی ،عضــو کمیســیون صنایــع مجلــس دهــم دربــاره مشــارکت خارجیهــا تأکیــد میکنــد: « امــروز تنهــا راه نجــات صنعــت خـودروی ایـران مشـارکت بـا خودروسـازان جهانـی اسـت، از ایـن رو اکتفـا بــه روشهــای ســنتی گذشــته در ایــن صنعــت مناســب نخواهــد بــود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.