فقط به این فکر میکنیم که چطور دیرتر تعطیل شـویم

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

ایـن روزهـا صنعـت نسـاجی بـا موانـع مختلفـی از جملـه رونـق قاچـاق، افزایـش واردات بـه ویـژه از گمـرک خرمشـهر، پرداخـت هزینـه یـک هتـل 7 سـتاره بـرای دمـوراژ کالا در گمـرک و عـدم تأثیرگـذاری مطلـوب تسـهیلات بـر رونـق تولیـد دسـت و پنجـه نـرم میکنـد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از پایـگاه تحلیلـی خبـری البرزبـان؛ صنعـت نســاجی بــه عنــوان یکــی از قدیمیتریــن صنایــع کشــور ایــن روزهــا بــا مشــکلات ریــز و درشــتی درگیــر اســت، مســائلی ماننــد رونــق قاچــاق، افزای ـش واردات ب ـه وی ـژه از گم ـرک خرمش ـهر، پرداخ ـت هزین ـه ی ـک هت ـل 7 سـتاره بـرای دمـوراژ کالا در گمـرک و عـدم تأثیرگـذاری مطلـوب تسـهیلات بــر رونــق تولیــد از جملــه مســائلی اســت کــه فعــالان ایــن صنعــت را بیــش از پیــش آزار مــی دهــد. ایــن رونــد تــا جایــی ادامــه داشــته کــه برخــی تولیدکننــدگان فقــط بــه ایــن فکــر میکننــد کــه چطــور کارخانــه خــود را مدیریــت کننــد تــا دیرتــر تعطیــل شــوند.

هرچنــد طــی ســالهای گذشــته دولتهــا ســعی کردهانــد برنامههایــی را بــرای بهبــود وضعیــت صنعــت نســاجی اجــرا کننــد امــا ایــن برنامههــا معمـولا اثربخشـی بلنـد مدتـی نداشـته و مشـکل تولیدکننـدگان همچنـان بــه قــوت خــود باقــی اســت. در ایــن میــان، رکــود بــازار و همچنیــن رشــد نــرخ ارز طــی ســالهای اخیــر نیــز باعــث تشــدید مشــکلات ایــن صنعــت شــده و حــال و روز خوبــی را بــرای صنعتگــران باقــی نگذاشــته اســت.

حســین واحــدی کــه مدیــر یــک واحــد متوســط تولیــد فــرش ماشــینی اســـت در مـــورد موانـــع موجـــود بـــر ســـر راه تولیدکننـــدگان بـــه فـــارس میگویـــد: مـــا واحـــد نســـبتا کوچکـــی محســـوب میشـــویم و بـــه همیـــن دلیـــل بـــرای خریـــد ماشـــینآلات خطـــوط تولیـــد از طریـــق بـــازار داخـــل و بـــه صـــورت ریالـــی اقـــدام میکنیـــم و تجهیـــزات خارجـــی دســـت دوم را خریـــداری میکنیـــم.

وی بــا بیــان اینکــه قطعــات یدکــی را نیــز از واســطههای داخلــی کــه آن را از ترکیــه یــا ایتالیــا تأمیــن میکننــد میخریــم، میگویــد: قیمــت خریـد تجهیـزات از ایـن طریـق تقریبـا دو برابـر تمـام میشـود، البتـه اگـر بخواهیـم مسـتقیما ایـن تجهیـزات را وارد کنیـم بـا توجـه بـه هزینـه حمـل و نقـل و فرصـت زمانـی گمـرک بـه صرفـه نیسـت.

ایــن تولیدکننــده فــرش ماشــینی بــا اشــاره بــه واردات مســتقیم ماشــینآلات توســط واحدهــای بازرگانــی کارخانههــای بــزرگ، ادامــه میدهـد: مـا مـواد اولیـه مـورد نیـاز را نیـز از بـازار داخـل تأمیـن میکنیـم کـه طـی امسـال شـاهد افزایـش حـدود ۵ درصـدی قیمـت برخـی مـواد از جملـه اکریلیـک بودیـم. دلیـل ایـن افزایـش قیمـت، بـالا رفتـن هزینههـای دولتــی از جملــه تعرفــه دمــوراژ اســت.

بــه گفتــه وی، هزینــه دمــوراژ یــک کانتینــر کالا در گمــرک بــه انــدازه هزینــه یــک هتــل 7 ســتاره اســت، بــه طــوری کــه بابــت دمــوراژ 20 روزه 3 کانتینــر کالا در گمــرک حــدود 8.5 میلیــون تومــان هزینــه میشــود.

وی در مــورد ایــده ادغــام واحدهــای کوچــک نســاجی و تأثیــر آن بــر نحـوه درآمدزایـی و بـه سـود رسـیدن ایـن واحدهـا نیـز معتقـد اسـت: ادغام نمیتوانـد راهگشـا باشـد زیـرا باعـث بدهـکار شـدن واحـد تجمیعشـده بـه سیسـتم بانکـی میشـود و در ایـن شـرایط معمـولا بخـش بزرگـی از دارایـی واحـد ایجـاد شـده متعلـق بـه بانکهـا خواهـد بـود.

واحــدی میگویــد: مــن بابــت ایجــاد واحــدی کوچــک 20 میلیــارد تومــان در یــک شــهرک صنعتــی ســرمایهگذاری کــردهام امــا فقــط 52 میلیـون تومـان بـه بانـک بدهـکارم. بانکهـا میگوینـد منابـع نداریـم و مـا نمیدانیــم ایــن منابــع مالــی را کجــا هزینــه میکننــد!

وی معتقـد اسـت: تسـهیلات بانکـی بـا همیـن نـرخ سـود فعلـی نیـز بـه صرفـه اسـت و از هزینـه تأمیـن مالـی طریـق بـازار پایینتـر اسـت.

ایــن تولیدکننــده فــرش ماشــینی میگویــد: شــرکتهای بــزرگ، تســهیلات دریافتــی را بــه بانــک بــر نمیگرداننــد ولــی واحدهــای کوچــک معمــولا ایــن تســهیلات را بــه موقــع پرداخــت میکننــد.

وی در مــورد برخــورداری واحدهــای کوچــک صنعتــی از تســهیلات 16 هـزار میلیـارد تومانـی وزارت صنعـت در سـال گذشـته نیـز میگویـد: بـرای اســتفاده از ایــن تســهیلات بایــد پارتــی داشــته باشــیم، ســال گذشــته در ســایت ثبــت نــام کردیــم و حــدود 10 میلیــون تومــان بــرای رفــت و آمــد و پیگیـری ایـن موضـوع از کاشـان بـه اصفهـان هزینـه کردیـم، امـا در نهایـت تس ـهیلاتی ب ـه م ـا تعل ـق پی ـدا نک ـرد و گفتن ـد ک ـه کمب ـود مناب ـع داری ـم.

وی ادامـه میدهـد: بـرای تسـهیلات 30 هـزار میلیـارد تومانـی امسـال دیگــر ثبتنــام نکردیــم، وقــت اضافــه بــرای پیگیــری کاری کــه بــه نتیجــه نمیرســد نداریــم.

احس ـان س ـفرخانی، یک ـی دیگ ـر از تولیدکنن ـدگان محص ـولات نس ـاجی نیــز در مــورد تســهیلات 16 هــزار میلیــارد تومانــی پرداختــی بــه بخــش صنع ـت در س ـال گذش ـته میگوی ـد: م ـا از آن تس ـهیلات برخ ـوردار ش ـدیم و یــک ســاله آن را بازپرداخــت کردیــم.

وی در عیــن حــال میگویــد: ایــن تســهیلات تــا حــدی بــه مــا کمــک کــرد ولــی مشــکل اصلــی، ســرمایه در گــردش نیســت بلکــه بایــد اقتصــاد کشـور بـه حرکـت درآیـد. اینکـه دولـت بـه مـا پـول بدهـد و انبارهـای خـود را بزرگتـر کنیـم، خـوب نیسـت بلکـه بـا حرکـت اقتصـاد کشـور، مشـکل مـا نیـز درمـان میشـود و نیـازی بـه دریافـت تسـهیلات بـرای تأمیـن سـرمایه در گـردش خواهـد بـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.