تأمین مواد اولیه 21 نوع محصول نساجی

Elm va Sanat Rooz - - نساجی -

مرتضـی ابراهیمـی، مدیـر مالـی و نایـب رییـس هیـأت مدیـره شـرکت عطریـن نـخ بـا بیـان اینکـه سـود خالـص ایـن شـرکت در سـال گذشـته بیـش از 50 میلی ـارد ری ـال ب ـوده، اف ـزود: عطری ـن ن ـخ ب ـرای س ـال 96 بی ـش از 59 میلیـارد ریـال پیشبینـی شـده کـه شـرکت در سـهماهه نخسـت سـال مالـی موفـق شـده 28 درصـد آن را پوشـش دهـد. رییـس هیـأت مدیـره عطریـن نـخ نیـز بیـان داشـت کـه تولیـدات ایـن شـرکت مـواد اولیـه مـورد نیـاز بیـش از 21 م ـورد از محص ـولات نس ـاجی را تأمی ـن میکن ـد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از جهـان اقتصـاد، شـرکت عطریـن نـخ قـم بـا مالکیـت 99.9 درصـدی حامـد مقـدم کـه در تیرمـاه سـال 93 بـه بهرهبرداری رسـیده و در ابتـدای سـال 94 رسـما تولیـد محصـولات خـود زد را آغـاز کـرد، خردادمــاه ســال جــاری در نمــاد «نطریــن» در گــروه منســوجات و زیرگــروه آمادهســازی، ریســندگی نــخ و پارچهبافــی بــه عنــوان هشــتادوهفتمین شـرکت در بـازار دوم فرابـورس ایـران درج شـد.

در آغــاز ســیامین نشســت خبــری «یــک، دیــدار یــک عرضــه» حامــد مقـدم رییـس هیـأت مدیـره شـرکت عطریـن نـخ قـم، ایـن شـرکت را یکـی از 13 واحــد تولیــدی گــروه صنعتــی گلریــز قــم معرفــی کــرد و گفــت: ایــن گـروه کـه از سـال 73 آغـاز بـه کار کـرده، در ۴ صنعـت نسـاجی، پتروشـیمی، کاغذسـازی و بسـتهبندی در حـال فعالیـت اسـت کـه بخشـی از مالکیـت آن متعلـق بـه صنایـع کاغـذ پـارس و مابقـی آن در اختیـار خانـواده مقدم اسـت.

مق ـدم ب ـه افتخارات ـی ک ـه گ ـروه صنعت ـی گلری ـز ق ـم در س ـالهای 82 ت ـا 95 بـه دسـت آورده، اشـاره کـرد و 7 دوره دریافـت عنـوان صادرکننـده نمونـه اسـتانی، ۴ دوره برگزیدهشـدن بـه عنـوان کارآفریـن نمونـه اسـتانی، 2 دوره انتخـاب بـه عنـوان واحـد صنعتـی نمونـه کشـوری و همچنیـن انتخابشـدن بـه عنـوان واحـد صنعـت سـبز اسـتان قـم را از ایـن افتخـارات برشـمرد.

وی پیـش از ورود بـه ارایـه اطلاعـات شـرکت عطریـن نـخ قـم بـا نگاهـی بــه تاریخچــه صنعــت نســاجی، نخســتین پارچــه بافتــه شــده در ایــران را مربـوط بـه ۴ هـزار سـال قبـل از میـلاد مسـیح عنـوان کـرد و افـزود: نسـاجی و پوشــاک از صنایعــی اســت کــه حجــم عمــدهای از تجــارت و بازرگانــی را در بازارهــای جهانــی و ایــران بــه خــود اختصــاص داده بــه گونــهای کــه ســرمایهگذاری در صنعــت نســاجی ۵ درصــد از کل ســرمایهگذاری صنعــت را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

وی ســهم ایــن صنعــت را در تولیــد ناخالــص ملــی حــدود 14 درصــد عنـوان کـرد و افـزود: صنعـت نسـاجی از نظـر اشـتغال بعـد از صنعـت نفـت بیش ـترین س ـهم را در کش ـور در اختی ـار دارد ک ـه ب ـر اس ـاس آماره ـا، می ـزان اش ـتغالی ک ـه ای ـن صنع ـت ایج ـاد میکن ـد، 12 درص ـد از کل صنای ـع اس ـت.

مق ـدم در ادام ـه، گزارش ـی از س ـرانه مص ـرف ن ـخ فیلامنت ـی یعن ـی نخ ـی کــه ترکیبــی از رشــتههای نازکــی اســت کــه بــه صــورت مــوازی در کنــار هــم قــرار گرفتهانــد، ارایــه کــرد و توضیــح داد: ۵ کشــور آمریــکا، آلمــان، ترکیـه، ژاپـن و چیـن بـه ترتیـب بیشـترین مصـرف نخهـای فیلامنتـی را در اختی ـار دارن ـد و متوس ـط س ـرانه مص ـرف ای ـن ن ـخ در دنی ـا ب ـه ازای ه ـر نف ـر 5.9 کیلوگـرم در سـال اسـت؛ ایـن در حالـی اسـت کـه سـرانه مصـرف نـخ در ایـران بـه ازای هـر نفـر 1.6 کیلوگـرم معـادل 27 درصـد میانگیـن دنیاسـت ک ـه ب ـه دلی ـل ای ـن ش ـکاف قاب ـل توج ـه، پتانس ـیلهای بس ـیار بالای ـی ب ـرای رش ـد مص ـرف ن ـخ فلامنت ـی در کش ـور وج ـود دارد.

رییــس هیأتمدیــره عطریــن نــخ قــم ایــن شــرکت را بزرگتریــن و متنوعتریــن شــرکت از نظــر ظرفیــت تولیــد و طیــف وســیع محصــولات نسـبت بـه رقبـای داخلـی دانسـت و یکـی از مزایـای ایـن شـرکت را تابندگـی کمتریـن ضخامـت مرسـوم نـخ معـادل 40 دنیـر تـا بیشـترین آن معـادل 700 دنی ـر عن ـوان ک ـرد ک ـه ب ـه گفت ـه وی ای ـن مزی ـت، ت ـوان رقاب ـت در بازاره ـای داخلــی و خارجــی را افزایــش داده اســت.

مقــدم همچنیــن تولیــد محصــولات خــاص و انحصــاری، بهرهبــرداری از ماشــینآلات روز اروپایــی و دارا بــودن گواهینامههــای ‪ISO 9001، ISO‬ ‪14001، OHSAS 18001،IMS‬ را از تواناییهــا و مزیتهــای مهــم ایــن شـرکت دانسـت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه تولیــدات مــا مــواد اولیــه بیــش از 21 مــورد از محصــولات نســاجی را تأمیــن میکنــد، دربــاره مــوادی کــه خــود عطریــن ن ـخ ب ـرای تولی ـد محصولات ـش ب ـه کار میب ـرد، گف ـت ک ـه م ـواد اولی ـه اصل ـی در ایـن شـرکت انـواع نخهـای یکسـره پلیاسـتر اسـت و افـزود: کامـل بـودن زنجیـره تأمیـن پلیاسـتر در کشـور و ظرفیتهـای بالایـی کـه بـا تکنولـوژی م ـدرن در س ـالهای اخی ـر ب ـرای تولی ـد ان ـواع نخه ـا ب ـه عن ـوان م ـواد اولی ـه ایجادشـده، قـدرت انتخـاب و چانهزنـی ایـن شـرکت را در تأمیـن مـواد اولیـه ب ـالا ب ـرده ت ـا ح ـدی ک ـه وابس ـتگی ب ـه مناب ـع خارج ـی را از بی ـن میب ـرد.

مقـدم بـه وجـود ارتباطـات قـوی میـان شـرکت و شـرق آسـیا تأکیـد کـرد و گفــت: بــدون شــک توانایــی تهیــه مــواد اولیــه از کشــورهای ایــن منطقــه را داریـم امـا بـا توجـه بـه شـرایط ارزی کنونـی، بیـش از 90 درصـد از مـواد اولی ـه را از داخ ـل کش ـور تأمی ـن میکنی ـم.

بــه گفتــه رییــس هیــأت مدیــره عطریــن نــخ قــم، حضــور متعــدد در نمایشــگاههای داخلــی (ایــران تکــس ‪)96 59، 49،‬ و نمایشــگاههای خارجــی (ترکیــه و هنــد و )… باعــث شــده محصــولات ایــن شــرکت بــه عنــوان یــک برنــد خوشنــام در بازارهــای نســاجی داخلــی و خارجــی شــناخته شــود.

در بخــش ارایــه صورتهــای مالــی شــرکت عطریــن نــخ قــم، احســان صابــری مدیــر مالــی و نایــب رییــس هیــأت مدیــره ایــن شــرکت، فــروش خالـص سـال 95 عطریـن را 436 میلیـارد و 749 میلیـون ریـال و پیشبینـی فــروش خالــص را بــرای ســال 96 رقــم 496 میلیــارد و 872 میلیــون ریــال اع ـلام ک ـرد ک ـه در س ـهماهه نخس ـت س ـال مال ـی منته ـی ب ـه 30 اس ـفند 69، بیــش از 126 میلیــارد ریــال یعنــی 25 درصــد را تحقــق بخشــیده اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.